Visa allt om Gränna Delikatesser AB
Visa allt om Gränna Delikatesser AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 369 1 682 1 583 1 446 1 246 1 181 1 297 1 159 1 272 771
Övrig omsättning 8 1 - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 202 331 125 89 9 -16 131 69 401 -37
Resultat efter finansnetto 198 325 110 83 5 -28 122 66 399 -37
Årets resultat 116 198 110 83 5 -28 122 66 399 -37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 102 159 110 135 84 30 40 0 2
Omsättningstillgångar 1 513 1 920 1 644 1 649 1 560 1 436 1 534 1 344 1 425 1 037
Tillgångar 1 557 2 021 1 803 1 759 1 696 1 519 1 564 1 384 1 425 1 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 834 1 518 1 470 1 360 1 278 1 273 1 301 1 281 1 215 816
Obeskattade reserver 125 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 599 427 333 399 418 147 264 103 210 223
Skulder och eget kapital 1 557 2 021 1 803 1 759 1 696 1 519 1 564 1 384 1 425 1 039
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 294 288 276 259 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 407 524 564 494 440 101 91 91 47 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 138 176 188 161 141 131 122 124 95 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Omsättning 1 377 1 683 1 583 1 450 1 246 1 181 1 297 1 159 1 272 771
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 685 841 792 482 623 591 649 580 636 771
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 286 375 381 225 303 274 259 259 212 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 248 388 174 137 52 2 141 79 403 -34
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,61% 6,25% 9,47% 16,05% 5,50% -8,94% 11,91% -8,88% 64,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,97% 16,38% 6,93% 5,06% 1,30% -1,05% 8,38% 4,99% 28,14% -3,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,76% 19,68% 7,90% 6,15% 1,77% -1,35% 10,10% 5,95% 31,53% -4,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,13% 81,39% 74,73% 76,28% 72,87% 68,50% 67,08% 72,56% 81,21% 66,80%
Rörelsekapital/omsättning 66,76% 88,76% 82,82% 86,45% 91,65% 109,14% 97,92% 107,08% 95,52% 105,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,83% 78,04% 81,53% 77,32% 75,35% 83,81% 83,18% 92,56% 85,26% 78,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,59% 403,28% 387,99% 327,57% 289,71% 759,18% 439,77% 946,60% 546,19% 364,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...