Visa allt om Mark Naden AB
Visa allt om Mark Naden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 3 0 150 29 968 121 219 163 667 291 976 15 063
Övrig omsättning - - - - 29 1 248 774 707 1 163 -
Rörelseresultat (EBIT) -9 0 -8 -49 101 -7 703 -34 879 -72 586 -59 138 -20 153
Resultat efter finansnetto -9 0 6 -47 105 91 079 -23 510 -73 448 -61 168 -20 134
Årets resultat 1 391 1 000 6 -47 105 91 079 -23 773 -74 703 -55 195 -16 989
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 50 50 50 6 703 3 385 40 116 4 898
Omsättningstillgångar 3 044 1 653 666 264 313 435 17 067 23 310 47 667 20 018
Tillgångar 3 044 1 653 666 314 363 485 23 770 26 695 87 783 24 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 044 1 653 653 147 194 89 -91 722 -67 999 7 487 14 834
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 13 168 169 396 115 492 94 694 80 296 10 082
Skulder och eget kapital 3 044 1 653 666 314 363 485 23 770 26 695 87 783 24 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 1 094 2 260 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 19 771 61 980 95 458 116 332 7 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader - - - 0 0 5 825 19 362 27 918 45 520 3 404
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 3 0 179 31 216 121 993 164 374 293 139 15 063
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 162 323 194 257 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 185 375 844 1 136 655
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 158 263 658 659 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 0 -8 -49 101 -7 441 -33 725 -43 937 -45 183 -18 021
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - -100,00% -99,50% -75,28% -25,94% -43,95% 1 838,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 1,05% - 29,20% 18 808,45% -95,06% -260,91% -66,65% -80,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 233,33% - 70,67% 304,39% -18,64% -42,56% -20,04% -133,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% - 100,00% 84,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 21 766,67% - 96,00% 0,13% -81,20% -43,62% -11,18% 65,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 98,05% 46,82% 53,44% 18,35% -385,87% -254,73% 8,53% 59,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 5 123,08% 157,14% 185,21% 109,85% 14,78% 24,62% 59,36% 198,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...