Visa allt om T. Johanssons Transport i Vänersborg AB
Visa allt om T. Johanssons Transport i Vänersborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 458 16 304 18 016 22 640 16 260 13 961 10 444 12 075 10 507 11 253
Övrig omsättning 244 198 147 102 61 98 4 822 67 19
Rörelseresultat (EBIT) 340 286 386 1 072 -288 598 -553 959 -201 52
Resultat efter finansnetto 235 131 225 847 -532 448 -714 634 -389 -117
Årets resultat 179 95 168 27 5 29 3 6 2 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 780 8 146 8 118 7 040 8 435 6 431 6 730 7 770 7 292 7 459
Omsättningstillgångar 4 002 3 221 3 946 4 620 3 131 3 091 2 880 3 277 1 766 2 081
Tillgångar 10 782 11 367 12 064 11 660 11 566 9 522 9 611 11 047 9 058 9 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 056 2 877 2 932 2 764 2 737 2 732 2 703 2 701 2 695 2 693
Obeskattade reserver 1 675 1 675 1 675 1 675 875 1 425 1 025 1 750 1 150 1 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 548 3 349 3 612 2 944 3 935 2 674 3 045 3 503 3 166 2 905
Kortfristiga skulder 3 502 3 465 3 844 4 277 4 019 2 690 2 838 3 093 2 048 2 394
Skulder och eget kapital 10 782 11 367 12 064 11 660 11 566 9 522 9 611 11 047 9 058 9 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 334 287 330 308 252 162
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 860 3 581 3 765 3 997 2 872 2 397 1 916 2 064 2 083 2 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 453 1 252 1 303 1 380 1 062 986 750 894 885 826
Utdelning till aktieägare 200 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 702 16 502 18 163 22 742 16 321 14 059 10 448 12 897 10 574 11 272
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 11 11 9 9 7 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 496 1 630 1 638 2 058 1 807 1 551 1 492 1 509 1 167 1 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 520 495 523 513 438 453 439 387 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 686 1 655 1 661 2 567 1 041 1 710 612 2 103 960 1 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,94% -9,50% -20,42% 39,24% 16,47% 33,67% -13,51% 14,92% -6,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,15% 2,52% 3,26% 9,20% -2,47% 6,28% -5,74% 8,74% -2,11% 0,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,07% 1,75% 2,18% 4,74% -1,76% 4,28% -5,29% 7,99% -1,82% 0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,42% 45,62% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,04% -1,50% 0,57% 1,52% -5,46% 2,87% 0,40% 1,52% -2,68% -2,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,46% 36,80% 35,13% 34,29% 29,24% 39,72% 35,98% 35,86% 38,89% 39,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,28% 92,96% 102,65% 108,02% 77,90% 114,91% 101,48% 105,95% 86,23% 86,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...