Visa allt om Tholun AB
Visa allt om Tholun AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 569 1 093 2 021 751 538 80 338 1 116 153 66
Övrig omsättning - 11 304 191 7 - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -195 346 -637 -97 -81 4 208 899 89 50
Resultat efter finansnetto -177 354 -549 18 3 445 -74 143 819 22 20
Årets resultat 31 82 -70 68 3 494 56 111 742 -20 10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 046 2 096 2 262 1 745 2 254 2 360 2 066 2 202 2 018 1 950
Omsättningstillgångar 2 417 1 362 2 995 2 112 2 595 138 241 356 560 705
Tillgångar 4 463 3 459 5 257 3 857 4 848 2 499 2 307 2 559 2 578 2 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 724 2 877 3 325 3 185 4 152 545 489 488 895 906
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 739 582 1 933 672 695 1 954 1 688 2 071 1 683 1 748
Skulder och eget kapital 4 463 3 459 5 257 3 857 4 848 2 499 2 307 2 559 2 578 2 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 60 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 60 - 0
Löner till övriga anställda - 0 637 131 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 6 238 48 15 0 0 20 0 0
Utdelning till aktieägare 400 350 350 150 800 0 0 0 0 0
Omsättning 569 1 104 2 325 942 545 80 338 1 116 156 66
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 569 1 093 2 021 751 538 - 338 1 116 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 28 - 979 240 48 - - 80 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -189 352 -629 -78 -63 4 208 899 89 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,94% -45,92% 169,11% 39,59% 572,50% -76,33% -69,71% 629,41% 131,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,97% 10,35% -10,27% 0,52% 72,83% 0,28% 9,23% 35,25% 3,45% 1,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,11% 32,75% -26,72% 2,66% 656,32% 8,75% 63,02% 80,82% 58,17% 75,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -3,69% 44,83% 48,39% 53,79% 64,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 119,16% 71,36% 52,55% 191,74% 353,16% -2 270,00% -428,11% -153,67% -733,99% -1 580,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,04% 83,17% 63,25% 82,58% 85,64% 21,81% 25,35% 19,07% 34,72% 34,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,99% 214,60% 149,09% 277,08% 340,43% 1,94% 2,43% 7,53% 15,45% 28,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...