Visa allt om P.P. Projekt AB
Visa allt om P.P. Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 704 730 989 1 265 1 653 1 608 1 457 1 607 1 305 1 082
Övrig omsättning - 22 25 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -82 109 263 697 638 415 241 31 205
Resultat efter finansnetto -20 -76 123 292 721 641 419 265 247 210
Årets resultat -28 -1 86 141 570 519 309 226 256 165
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 78 14 332 374 531 488 495 521
Omsättningstillgångar 1 746 1 919 2 105 2 926 2 351 2 206 2 048 1 547 1 374 1 058
Tillgångar 1 746 1 919 2 183 2 940 2 683 2 580 2 580 2 035 1 869 1 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 516 1 694 1 845 2 159 2 267 2 097 1 678 1 369 1 143 977
Obeskattade reserver 0 0 84 84 0 70 147 155 210 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 224 253 697 415 413 754 511 515 352
Skulder och eget kapital 1 746 1 919 2 183 2 940 2 683 2 580 2 580 2 035 1 869 1 579
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 100 150 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 217 300 300 305 430 275 300 300 225 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 90 118 118 129 128 166 186 303 282 271
Utdelning till aktieägare 150 150 150 400 250 0 100 0 0 90
Omsättning 704 752 1 014 1 265 1 653 1 608 1 457 1 607 1 305 1 082
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 704 730 989 633 827 804 729 804 653 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 460 451 225 289 285 320 493 456 636
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 -82 115 279 721 665 442 256 46 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,56% -26,19% -21,82% -23,47% 2,80% 10,36% -9,33% 23,14% 20,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,15% -3,96% 5,63% 9,97% 26,91% 24,88% 16,24% 13,02% 13,16% 13,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,84% -10,41% 12,44% 23,16% 43,68% 39,93% 28,76% 16,49% 18,85% 19,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,06% 90,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 221,31% 232,19% 187,26% 176,21% 117,12% 111,50% 88,81% 64,47% 65,82% 65,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,83% 88,28% 87,52% 75,54% 84,49% 83,28% 69,24% 72,76% 69,25% 73,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 928,72% 856,70% 832,02% 419,80% 566,51% 534,14% 271,62% 302,74% 266,80% 300,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...