Visa allt om Ericsson & Lejonhird AB
Visa allt om Ericsson & Lejonhird AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 687 11 335 12 195 12 882 13 765 13 882 14 121 13 216 13 906 12 016
Övrig omsättning 458 832 515 349 387 677 614 566 188 56
Rörelseresultat (EBIT) 2 964 3 285 3 364 4 282 4 051 4 574 4 997 2 205 3 098 2 587
Resultat efter finansnetto 2 973 3 688 3 876 5 299 5 076 4 589 4 997 2 285 3 162 2 666
Årets resultat 2 284 2 938 4 036 3 695 3 963 3 337 3 634 1 615 2 296 1 879
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 208 908 3 258 2 280 2 780 2 342 2 117 1 878 1 115 3 419
Omsättningstillgångar 3 332 3 928 2 616 3 924 3 237 3 967 3 974 3 493 3 100 3 929
Tillgångar 4 540 4 836 5 874 6 204 6 017 6 309 6 091 5 372 4 215 7 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 507 3 223 4 285 3 849 4 155 3 492 3 755 1 822 2 306 5 080
Obeskattade reserver 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 534 1 613 1 590 1 155 1 862 2 818 2 336 3 550 1 908 2 268
Skulder och eget kapital 4 540 4 836 5 874 6 204 6 017 6 309 6 091 5 372 4 215 7 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 200 0 2 400 1 200 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 1 200 - -
Löner till övriga anställda 4 115 3 712 3 598 3 824 4 363 3 292 3 476 2 896 3 151 2 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 847 1 709 1 414 1 228 1 416 1 725 1 324 1 750 1 698 1 381
Utdelning till aktieägare 2 158 3 000 4 000 3 600 4 000 3 300 3 600 1 700 2 100 4 900
Omsättning 12 145 12 167 12 710 13 231 14 152 14 559 14 735 13 782 14 094 12 072
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 11 12 12 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 461 1 417 1 524 1 610 1 251 1 157 1 177 1 322 1 391 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 782 716 656 681 580 548 433 744 617 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 964 3 285 3 364 4 282 4 075 4 610 5 040 2 306 3 255 2 742
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,11% -7,05% -5,33% -6,41% -0,84% -1,69% 6,85% -4,96% 15,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,79% 76,51% 66,19% 85,69% 84,44% 72,75% 82,42% 42,76% 75,11% 36,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,56% 32,64% 31,88% 41,27% 36,91% 33,06% 35,55% 17,38% 22,77% 22,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,77% 97,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,38% 20,42% 8,41% 21,50% 9,99% 8,28% 11,60% -0,43% 8,57% 13,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,22% 66,65% 72,95% 76,30% 69,05% 55,35% 61,65% 33,92% 54,71% 69,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,21% 243,52% 164,53% 339,74% 173,85% 140,77% 170,12% 98,39% 162,47% 173,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...