Visa allt om Västtrafik AB
Visa allt om Västtrafik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 992 028 6 548 253 6 087 265 5 623 857 5 209 109 4 767 982 4 670 083 4 405 152 3 978 873 3 713 763
Övrig omsättning 1 076 197 1 048 601 984 606 1 164 636 921 240 890 623 863 064 816 465 835 384 725 911
Rörelseresultat (EBIT) 252 586 75 492 -89 197 173 294 -27 914 20 895 73 869 11 394 8 855 6 260
Resultat efter finansnetto 235 814 6 550 -161 965 139 079 -55 387 10 264 60 000 -7 432 0 5 593
Årets resultat 0 0 -31 841 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 010 691 3 999 058 4 107 076 3 472 519 2 510 072 1 975 002 1 794 029 1 464 920 928 744 926 969
Omsättningstillgångar 554 422 376 091 398 123 603 129 617 729 797 999 855 220 837 964 880 799 768 027
Tillgångar 4 565 113 4 375 149 4 505 199 4 075 648 3 127 801 2 773 001 2 649 249 2 302 884 1 809 543 1 694 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 659 201 659 168 159 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Obeskattade reserver 309 107 81 550 75 000 205 124 66 045 121 432 111 168 51 168 58 600 58 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 100 630 2 177 808 2 002 501 2 055 026 106 894 110 759 114 128 624 269 514 061 300 000
Kortfristiga skulder 1 953 717 1 914 132 2 259 539 1 615 498 2 754 862 2 340 810 2 223 953 1 427 447 1 036 882 1 136 396
Skulder och eget kapital 4 565 113 4 375 149 4 505 199 4 075 648 3 127 801 2 773 001 2 649 249 2 302 884 1 809 543 1 694 996
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 631 2 309 2 231 2 150 2 474 2 357 2 285 2 198 2 203 6 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 135 470 121 794 164 395 104 170 101 403 94 153 91 803 79 670 77 991 74 018
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 629 56 174 51 758 47 264 47 069 43 048 40 959 35 886 36 171 37 437
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 068 225 7 596 854 7 071 871 6 788 493 6 130 349 5 658 605 5 533 147 5 221 617 4 814 257 4 439 674
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 306 271 259 254 255 247 247 228 223 225
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 22 850 24 163 23 503 22 141 20 428 19 304 18 907 19 321 17 842 16 506
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 706 674 640 624 590 576 572 555 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 565 334 388 856 166 214 375 437 140 319 168 856 208 859 98 886 82 842 86 664
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,78% 7,57% 8,24% 7,96% 9,25% 2,10% 6,01% 10,71% 7,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,55% 1,74% -1,96% 4,29% -0,76% 0,83% 2,86% 0,92% 0,90% 0,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,62% 1,17% -1,45% 3,11% -0,45% 0,48% 1,62% 0,48% 0,41% 0,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,01% -23,49% -30,58% -18,00% -41,03% -32,36% -29,31% -13,38% -3,92% -9,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,70% 6,06% 5,03% 8,62% 7,95% 10,44% 10,64% 10,28% 13,38% 14,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,38% 19,65% 17,62% 37,33% 22,42% 34,09% 38,45% 58,70% 84,95% 67,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...