Visa allt om Jointec AB
Visa allt om Jointec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 960 10 071 6 059 12 645 2 933 7 894 9 353 10 626 9 533 2 766
Övrig omsättning - 1 - 7 67 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -717 -102 726 841 319 651 1 012 182 -158 539
Resultat efter finansnetto -818 -179 651 725 173 536 902 123 -282 508
Årets resultat -818 4 503 382 112 387 686 77 54 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 032 1 149 1 288 869 220 58 27 31 39 16
Omsättningstillgångar 4 018 4 161 3 788 4 849 5 733 5 793 5 911 6 643 6 387 2 274
Tillgångar 5 050 5 310 5 076 5 719 5 953 5 851 5 938 6 675 6 425 2 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 228 2 196 2 352 2 698 2 316 2 204 1 817 1 132 1 055 1 000
Obeskattade reserver 0 0 190 190 0 0 0 49 49 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 400 1 735 1 681 150 2 105 2 388 1 779 967 216 0
Kortfristiga skulder 2 422 1 379 853 2 680 1 532 1 259 2 342 4 527 5 106 873
Skulder och eget kapital 5 050 5 310 5 076 5 719 5 953 5 851 5 938 6 675 6 425 2 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 317 446 563 858 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 169 444 471 523 428 51 184 341 331 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 228 227 249 218 196 337 451 430 303
Utdelning till aktieägare 0 150 160 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 960 10 072 6 059 12 652 3 000 7 894 9 353 10 626 9 533 2 766
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 960 10 071 3 030 6 323 1 467 3 947 4 677 3 542 4 767 1 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 727 363 421 342 289 504 468 823 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -572 37 877 864 342 674 1 024 189 -146 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,61% 66,22% -52,08% 331,13% -62,85% -15,60% -11,98% 11,47% 244,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,14% -1,90% 14,30% 14,71% 5,36% 11,13% 17,04% 2,73% -2,44% 23,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,12% -1,00% 11,98% 6,65% 10,88% 8,25% 10,82% 1,71% -1,65% 19,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,11% 26,10% 75,01% 49,37% 65,84% 49,02% 38,08% 31,20% 26,86% 97,04%
Rörelsekapital/omsättning 53,92% 27,62% 48,44% 17,15% 143,23% 57,44% 38,16% 19,91% 13,44% 50,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,32% 41,36% 49,26% 49,62% 38,90% 37,67% 30,60% 17,49% 16,97% 56,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,02% 214,14% 397,19% 166,01% 290,60% 460,13% 252,39% 146,74% 125,09% 260,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...