Visa allt om Gosh AB
Visa allt om Gosh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 827 4 603 3 694 3 815 3 913 2 844 2 750 2 758 1 288 360
Övrig omsättning - - 282 221 - - 30 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 748 107 -308 164 -880 -883 -676 -359 23 112
Resultat efter finansnetto 746 131 -278 176 -890 -1 245 -686 -375 20 112
Årets resultat 746 84 -230 176 -890 -1 245 -686 -353 8 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 267 869 1 474 2 080 1 978 542 244 0
Omsättningstillgångar 3 812 4 609 4 468 3 901 3 050 3 484 734 1 350 862 693
Tillgångar 3 912 4 709 4 735 4 769 4 523 5 564 2 713 1 892 1 106 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 421 2 675 4 091 4 321 4 145 5 035 2 063 939 872 564
Obeskattade reserver 0 0 -47 0 0 0 0 0 22 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 5 62 15 0
Kortfristiga skulder 490 2 034 691 448 378 525 645 891 198 101
Skulder och eget kapital 3 912 4 709 4 735 4 769 4 523 5 564 2 713 1 892 1 106 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 385 406 125 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 1 398 1 411 1 263 982 212 125 237 313 228 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 476 514 442 364 133 61 100 80 48 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 827 4 603 3 976 4 036 3 913 2 844 2 780 2 761 1 288 360
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 942 1 534 1 231 1 272 1 957 1 422 1 375 1 379 1 288 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 691 605 457 392 306 254 215 286 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 748 274 292 769 -274 -277 -285 -306 23 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,59% 24,61% -3,17% -2,50% 37,59% 3,42% -0,29% 114,13% 257,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,15% 2,87% -5,60% 3,88% -19,66% -22,29% -24,92% -18,92% 2,08% 16,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,85% 2,93% -7,17% 4,85% -22,72% -43,60% -24,58% -12,98% 1,79% 31,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,53% 98,48% 93,58% 87,89% 99,72% 99,65% 95,16% 97,79% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,01% 55,94% 102,25% 90,51% 68,29% 104,04% 3,24% 16,64% 51,55% 164,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,45% 56,81% 85,62% 90,61% 91,64% 90,49% 76,04% 49,63% 80,27% 84,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 777,96% 226,60% 646,60% 870,76% 806,88% 663,62% 113,80% 108,31% 435,35% 686,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...