Visa allt om ObjektLyft i Gränna Aktiebolag
Visa allt om ObjektLyft i Gränna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 218 1 113 1 076 854 1 371 1 197 622 815 969 1 089
Övrig omsättning - - - 30 - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 319 351 265 -6 -175 57 83 -282 -25 60
Resultat efter finansnetto 319 350 263 -15 -205 10 43 -330 -63 24
Årets resultat 319 350 263 -15 -205 10 43 -330 -63 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
Omsättningstillgångar 566 592 444 348 843 1 198 799 702 1 354 1 053
Tillgångar 566 592 444 348 843 1 198 799 703 1 357 1 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 465 355 91 107 112 102 58 58 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 133 128 89 256 736 1 086 697 644 1 299 966
Skulder och eget kapital 566 592 444 348 843 1 198 799 703 1 357 1 057
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 275 109 164 133 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 30 104 143 312 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 16 45 60 117 111 52 76 66 85
Utdelning till aktieägare 320 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 218 1 113 1 076 884 1 371 1 203 622 815 969 1 089
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 218 1 113 1 076 854 1 371 1 197 622 815 969 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 70 87 210 287 494 434 207 295 237 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 319 351 265 -6 -175 57 85 -281 -24 62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,43% 3,44% 26,00% -37,71% 14,54% 92,44% -23,68% -15,89% -11,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 56,36% 59,29% 59,68% -1,15% -20,76% 4,76% 10,51% -40,11% -1,84% 5,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,19% 31,54% 24,63% -0,47% -12,76% 4,76% 13,50% -34,60% -2,58% 5,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,46% 59,66% 70,82% 55,39% 47,05% 56,81% 71,54% 35,46% 45,20% 58,86%
Rörelsekapital/omsättning 35,55% 41,69% 32,99% 10,77% 7,80% 9,36% 16,40% 7,12% 5,68% 7,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,50% 78,55% 79,95% 26,15% 12,69% 9,35% 12,77% 8,25% 4,27% 8,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 372,18% 416,41% 387,64% 84,77% 102,99% 102,76% 103,73% 95,81% 97,07% 96,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...