Visa allt om Resarö Marina AB
Visa allt om Resarö Marina AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 090 3 046 2 505 2 198 2 240 2 641 2 668 2 897 3 256 2 820
Övrig omsättning 70 3 3 2 23 - - - 1 7
Rörelseresultat (EBIT) 503 344 223 151 137 219 139 282 539 379
Resultat efter finansnetto 426 253 127 22 9 143 40 130 383 223
Årets resultat 340 197 124 16 6 105 23 69 287 223
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 045 3 188 3 320 3 455 3 543 3 343 3 414 3 598 3 806 3 847
Omsättningstillgångar 2 319 1 552 1 198 1 350 1 483 1 723 1 395 1 660 1 394 1 490
Tillgångar 5 364 4 739 4 519 4 806 5 026 5 066 4 808 5 258 5 200 5 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 228 1 988 1 495 1 371 1 355 1 399 1 319 1 296 1 227 940
Obeskattade reserver 0 10 10 43 43 43 43 33 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 297 297 297 297 297 297 297 297
Långfristiga skulder 1 235 1 552 1 657 1 691 2 258 1 829 1 970 2 253 2 116 2 246
Kortfristiga skulder 1 901 1 189 1 061 1 404 1 073 1 498 1 180 1 378 1 560 1 854
Skulder och eget kapital 5 364 4 739 4 519 4 806 5 026 5 066 4 808 5 258 5 200 5 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 624 624 624 624 624 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 701 624 624 624 0 44 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 272 248 232 236 236 243 237 243 226 209
Utdelning till aktieägare 150 100 0 0 0 50 25 0 0 0
Omsättning 3 160 3 049 2 508 2 200 2 263 2 641 2 668 2 897 3 257 2 827
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 545 1 523 1 253 1 099 1 120 1 321 1 334 1 449 1 628 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 450 436 431 432 456 431 434 428 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 700 522 392 313 292 329 323 490 787 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,44% 21,60% 13,97% -1,88% -15,18% -1,01% -7,90% -11,03% 15,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,43% 7,30% 5,05% 3,16% 2,75% 4,34% 2,97% 5,40% 10,50% 7,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,38% 11,36% 9,10% 6,92% 6,16% 8,33% 5,36% 9,80% 16,77% 13,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,52% 81,85% 89,98% 90,49% 92,32% 84,32% 77,40% 74,39% 74,79% 84,61%
Rörelsekapital/omsättning 13,53% 11,92% 5,47% -2,46% 18,30% 8,52% 8,06% 9,73% -5,10% -12,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,54% 42,11% 33,26% 29,19% 27,59% 28,24% 28,09% 25,10% 23,60% 17,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,36% 123,13% 112,35% 95,73% 138,21% 115,02% 118,22% 117,05% 86,28% 80,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...