Visa allt om Wullt Medicare AB
Visa allt om Wullt Medicare AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 060 6 046 5 318 5 081 4 774 4 166 1 142 3 365 3 315 3 678
Övrig omsättning - - 170 - - - - 80 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 243 1 759 1 451 1 388 1 080 1 433 599 1 646 1 193 1 848
Resultat efter finansnetto 2 244 1 760 1 449 1 377 1 051 1 388 598 1 810 1 110 1 858
Årets resultat 454 329 303 405 188 659 441 1 298 746 1 319
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 133 1 614 1 206 1 120 977 851 10 1 011 1 128 1 266
Omsättningstillgångar 2 574 2 341 2 086 1 322 1 007 1 594 955 1 072 645 1 044
Tillgångar 4 708 3 954 3 292 2 442 1 985 2 445 965 2 083 1 773 2 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 583 1 429 1 100 797 393 779 561 1 814 916 1 470
Obeskattade reserver 1 213 985 862 820 613 449 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 271 0 0 15 0
Kortfristiga skulder 1 911 1 540 1 330 825 979 945 404 269 841 840
Skulder och eget kapital 4 708 3 954 3 292 2 442 1 985 2 445 965 2 083 1 773 2 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 570 600 621 570 70 327 560 389
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 217 1 373 741 671 649 399 84 342 324 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 629 757 739 723 704 527 6 145 197 161
Utdelning till aktieägare 400 300 0 0 0 575 441 1 694 400 1 300
Omsättning 6 060 6 046 5 488 5 081 4 774 4 166 1 142 3 445 3 315 3 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 020 2 015 1 773 1 694 1 591 2 083 571 1 683 1 658 1 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 756 723 709 705 775 87 421 561 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 498 2 189 1 860 1 762 1 358 1 633 601 1 651 1 244 1 949
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,23% 13,69% 4,66% 6,43% 14,59% 264,80% -66,06% 1,51% -9,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,68% 44,54% 44,11% 56,84% 54,41% 58,61% 62,07% 86,94% 67,68% 80,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,05% 29,13% 27,30% 27,32% 22,62% 34,40% 52,45% 53,82% 36,20% 50,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,95% 98,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,94% 13,25% 14,22% 9,78% 0,59% 15,58% 48,25% 23,86% -5,91% 5,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,72% 55,57% 53,84% 57,38% 42,56% 45,40% 58,13% 87,09% 51,66% 63,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,69% 152,01% 156,84% 160,24% 102,86% 168,68% 236,39% 398,51% 76,69% 124,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...