Visa allt om Neural Potential Sweden AB
Visa allt om Neural Potential Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 207 260 65 50 50 40 0 112 243 324
Övrig omsättning - 2 1 5 - - 250 832 - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 154 64 54 25 0 23 130 -197 -5
Resultat efter finansnetto 101 154 64 51 22 -3 6 113 -214 -19
Årets resultat 59 90 38 30 17 -3 6 113 -214 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 17 33
Omsättningstillgångar 538 380 245 543 480 453 209 868 839 1 146
Tillgångar 538 380 245 543 480 453 209 868 856 1 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 274 185 147 117 100 103 97 -16 198
Obeskattade reserver 92 67 29 13 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442
Långfristiga skulder 19 19 15 15 15 322 72 533 790 353
Kortfristiga skulder 94 21 18 369 348 31 33 238 82 186
Skulder och eget kapital 538 380 245 543 480 453 209 868 856 1 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 118 253 213 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 58 78 82 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 207 262 66 55 50 40 250 944 243 324
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 112 243 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 331 321 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 101 154 64 54 25 0 23 137 -180 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,38% 300,00% 30,00% 0,00% 25,00% - -100,00% -53,91% -25,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,77% 40,53% 26,12% 9,94% 5,21% 0,00% - 15,09% -23,01% -0,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,79% 59,23% 98,46% 108,00% 50,00% 0,00% - 116,96% -81,07% -1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 62,31% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% - -203,57% 84,36% 98,77%
Rörelsekapital/omsättning 214,49% 138,08% 349,23% 348,00% 264,00% 1 055,00% - 562,50% 311,52% 296,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,23% 85,86% 84,74% 28,84% 24,38% 22,08% 49,28% 11,18% -1,87% 16,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 572,34% 1 809,52% 1 361,11% 147,15% 137,93% 1 461,29% 633,33% 364,71% 608,54% 412,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...