Visa allt om Trädgårdstjänst i Uppsala AB
Visa allt om Trädgårdstjänst i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 731 6 887 11 798 16 208 19 546 30 284 33 287 29 272 21 703 16 674
Övrig omsättning 34 797 164 254 75 243 53 - 37 174
Rörelseresultat (EBIT) -1 235 -1 691 -1 317 -1 300 -3 045 -481 1 271 1 272 242 975
Resultat efter finansnetto -1 235 -1 696 -1 325 -1 358 -3 085 -495 1 250 1 266 220 951
Årets resultat -15 -221 -75 -1 358 1 308 1 024 100 36 520
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 619 1 349 7 264 6 261 8 342 8 543 8 304 2 746
Omsättningstillgångar 747 1 375 2 034 2 316 2 387 5 967 5 137 3 403 4 525 6 163
Tillgångar 747 1 375 2 653 3 665 9 650 12 227 13 479 11 946 12 829 8 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 100 322 397 4 255 4 254 3 946 2 921 2 821 2 785
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 248 1 336 1 401 1 279 1 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 106 0 0 1 122 1 304 519 855
Kortfristiga skulder 662 1 274 2 331 3 162 5 395 6 725 7 075 6 319 8 209 4 134
Skulder och eget kapital 747 1 375 2 653 3 665 9 650 12 227 13 479 11 946 12 829 8 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 230 570 689 0 0 285
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 132 2 196 4 806 7 176 10 117 12 366 12 697 12 720 9 206 6 475
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 569 763 1 490 2 181 355 4 284 4 452 4 572 3 338 2 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 765 7 684 11 962 16 462 19 621 30 527 33 340 29 272 21 740 16 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 10 26 22 34 48 51 48 35 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 683 689 454 737 575 631 653 610 620 505
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 300 252 398 377 342 342 354 361 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 235 -1 691 -795 -566 -2 232 361 2 112 2 013 934 1 486
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -60,35% -41,63% -27,21% -17,08% -35,46% -9,02% 13,72% 34,88% 30,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -165,33% -122,76% -49,57% -35,23% -31,38% -3,91% 9,47% 11,03% 2,37% 11,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -45,22% -24,51% -11,15% -7,97% -15,49% -1,58% 3,83% 4,50% 1,40% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,78% 100,00% 72,69% 75,35% 76,30% 70,99% 72,66% 77,93% 80,48% 75,79%
Rörelsekapital/omsättning 3,11% 1,47% -2,52% -5,22% -15,39% -2,50% -5,82% -9,96% -16,97% 12,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,38% 7,27% 12,14% 10,83% 44,09% 42,31% 36,58% 32,90% 29,17% 40,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,84% 107,93% 87,26% 73,24% 44,24% 88,73% 72,61% 53,85% 55,12% 148,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...