Visa allt om Väne Mekaniska AB
Visa allt om Väne Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 214 609 905 1 349 1 584 1 779 943 2 556 3 781 4 472
Övrig omsättning - - - 9 - 215 63 12 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -278 -25 -197 -3 139 393 -188 -37 -122 298
Resultat efter finansnetto -280 -27 -199 -5 124 375 -216 -89 -177 271
Årets resultat -279 -7 3 -5 104 141 -164 1 12 182
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 482 277 420 572 459 483 335 574 414 591
Omsättningstillgångar 52 240 231 372 532 707 543 924 1 508 3 012
Tillgångar 534 517 651 945 991 1 190 877 1 498 1 922 3 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 426 433 430 435 331 230 395 394 382
Obeskattade reserver 0 0 23 226 226 234 0 52 144 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 369 0 0 0 0 126 318 510 702 394
Kortfristiga skulder 18 91 195 289 330 499 329 541 682 2 486
Skulder och eget kapital 534 517 651 945 991 1 190 877 1 498 1 922 3 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 438 120 621 593 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 131 175 460 560 368 41 18 145 525 589
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 65 101 229 232 198 218 108 332 476 382
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 214 609 905 1 358 1 584 1 994 1 006 2 568 3 789 4 472
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 1 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 214 609 453 675 792 890 943 852 945 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 214 308 350 412 290 361 260 372 404 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -114 117 -45 120 247 481 -114 108 105 513
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,86% -32,71% -32,91% -14,84% -10,96% 88,65% -63,11% -32,40% -15,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -52,06% -4,84% -30,26% -0,11% 14,13% 33,11% -21,32% -1,47% -6,14% 8,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -129,91% -4,11% -21,77% -0,07% 8,84% 22,15% -19,83% -0,86% -3,12% 6,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,93% 93,27% 91,93% 94,51% 87,06% 87,97% 88,44% 81,49% 76,06% 56,35%
Rörelsekapital/omsättning 15,89% 24,47% 3,98% 6,15% 12,75% 11,69% 22,69% 14,98% 21,85% 11,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,53% 82,40% 69,27% 63,13% 60,70% 42,31% 26,23% 28,87% 25,89% 17,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 288,89% 263,74% 118,46% 125,26% 158,18% 128,86% 108,81% 128,65% 141,94% 96,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...