Visa allt om INHAB Måleri AB
Visa allt om INHAB Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 974 8 191 8 081 4 346 6 529 745 0 37 2 12
Övrig omsättning 40 26 - 15 208 48 - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 863 148 325 -291 541 38 -11 -50 -62 -53
Resultat efter finansnetto 862 145 323 -291 541 38 -7 -45 -52 -54
Årets resultat 646 100 175 -199 375 38 -7 -45 -52 -54
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 20 42 24 36 0 148 217 257
Omsättningstillgångar 2 654 2 397 1 379 2 454 2 032 933 113 51 22 34
Tillgångar 2 654 2 397 1 399 2 496 2 056 968 113 199 239 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 177 531 660 485 527 151 113 172 217 269
Obeskattade reserver 89 89 89 0 93 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 388 1 776 651 2 011 1 437 816 0 26 22 22
Skulder och eget kapital 2 654 2 397 1 399 2 496 2 056 968 113 199 239 292
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 035 3 156 2 994 2 051 2 365 339 0 18 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 640 1 259 1 190 993 729 106 0 7 4 9
Utdelning till aktieägare 320 0 228 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 014 8 217 8 081 4 361 6 737 793 0 57 2 12
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 8 6 4 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 108 910 1 010 543 1 088 186 - 37 2 12
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 498 532 381 562 121 - 32 5 10
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 863 148 325 -291 541 38 -11 -20 -62 -53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,77% 1,36% 85,94% -33,44% 776,38% - -100,00% 1 750,00% -83,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,52% 6,17% 23,23% -11,66% 26,31% 3,93% - -22,11% -21,34% -17,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,65% 1,81% 4,02% -6,70% 8,29% 5,10% - -118,92% -2 550,00% -433,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,36% 78,17% 79,88% 69,86% 69,90% 74,09% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,69% 7,58% 9,01% 10,19% 9,11% 15,70% - 67,57% 0,00% 100,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,96% 25,05% 52,14% 19,43% 28,97% 15,60% 100,00% 86,43% 90,79% 92,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,21% 134,97% 206,91% 78,12% 141,41% 114,34% - 196,15% 100,00% 154,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...