Visa allt om Solid Hus i Mjöbäck SP Aktiebolag
Visa allt om Solid Hus i Mjöbäck SP Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 340 607 934 16 030 10 758 4 114 4 362 9 964 11 292 5 643
Övrig omsättning 232 1 769 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 295 1 815 331 5 449 5 370 1 514 2 296 3 865 5 333 2 027
Resultat efter finansnetto -66 3 027 574 5 608 5 724 2 110 2 174 3 347 4 638 1 454
Årets resultat 134 2 574 809 3 386 4 200 1 716 1 573 2 274 2 815 1 226
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 152 7 755 11 178 11 250 17 750 21 239 21 969 22 620 26 837 27 069
Omsättningstillgångar 44 043 48 971 43 538 43 977 32 516 29 701 28 470 31 277 30 905 27 967
Tillgångar 56 195 56 727 54 716 55 228 50 266 50 940 50 439 53 897 57 742 55 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 119 51 986 49 412 48 603 45 217 41 017 39 301 37 728 35 453 32 638
Obeskattade reserver 3 800 4 200 4 200 4 700 3 702 3 702 3 952 3 943 3 797 3 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 500 6 710 10 090 15 090 18 730
Kortfristiga skulder 275 541 1 104 1 925 1 347 720 475 2 137 3 402 566
Skulder och eget kapital 56 195 56 727 54 716 55 228 50 266 50 940 50 439 53 897 57 742 55 036
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 167 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 75 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 572 2 376 934 16 030 10 758 4 114 4 362 9 964 11 292 5 643
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 11 292 5 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 242 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 1 855 417 5 535 5 675 1 890 2 654 4 226 5 783 2 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,99% -35,01% -94,17% 49,01% 161,50% -5,69% -56,22% -11,76% 100,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,61% 5,35% 1,07% 10,15% 11,46% 4,41% 4,63% 7,31% 9,33% 3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 100,59% 499,84% 62,96% 34,98% 53,54% 54,67% 53,53% 39,56% 47,72% 37,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 38,54% 34,17% 50,12% 37,31% 53,14% 39,01% 47,55% 36,56%
Rörelsekapital/omsättning 12 872,94% 7 978,58% 4 543,25% 262,33% 289,73% 704,45% 641,79% 292,45% 243,56% 485,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,02% 97,42% 96,29% 94,28% 95,38% 85,88% 83,69% 75,27% 66,13% 63,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16 015,64% 9 051,94% 3 943,66% 2 284,52% 2 413,96% 4 125,14% 5 993,68% 1 463,59% 908,44% 4 941,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...