Visa allt om Emmaboda Hyvleri AB
Visa allt om Emmaboda Hyvleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 58 691 62 038 48 347 46 728 48 883 44 096 39 272 40 773 61 496 53 424
Övrig omsättning 55 393 72 31 17 14 17 17 51 27
Rörelseresultat (EBIT) 2 685 2 651 148 520 1 008 1 372 1 060 1 092 2 189 1 510
Resultat efter finansnetto 2 668 2 651 148 531 1 054 1 368 1 063 1 134 2 154 1 465
Årets resultat 1 683 1 822 363 76 759 752 655 816 1 436 805
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 616 4 333 4 785 5 578 1 888 2 160 1 094 1 153 1 250 1 403
Omsättningstillgångar 16 974 16 521 13 174 10 949 15 036 12 502 12 546 12 309 13 674 13 668
Tillgångar 20 589 20 854 17 960 16 527 16 924 14 663 13 640 13 463 14 924 15 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 729 11 346 9 604 9 321 9 324 8 645 7 973 7 378 6 622 5 246
Obeskattade reserver 3 747 3 240 2 933 3 257 2 841 2 837 2 509 2 356 2 383 2 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 574 619 1 218
Kortfristiga skulder 4 114 6 268 5 424 3 950 4 759 3 180 3 158 3 155 5 301 6 362
Skulder och eget kapital 20 589 20 854 17 960 16 527 16 924 14 663 13 640 13 463 14 924 15 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 692 687 675 674 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 7 7 7 - -
Löner till övriga anställda 3 123 3 137 2 893 2 900 2 849 2 033 1 965 1 944 1 831 1 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 30 - - 23 - -
Sociala kostnader 1 157 1 081 1 054 953 928 900 898 939 937 813
Utdelning till aktieägare 300 300 80 80 80 80 80 60 60 60
Omsättning 58 746 62 431 48 419 46 759 48 900 44 110 39 289 40 790 61 547 53 451
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 521 6 893 5 372 5 192 5 431 4 900 4 364 4 530 6 833 6 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 479 448 431 422 406 399 397 385 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 402 3 443 940 1 133 1 305 1 505 1 119 1 189 2 342 1 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,40% 28,32% 3,46% -4,41% 10,86% 12,28% -3,68% -33,70% 15,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,06% 12,79% 0,91% 3,32% 6,32% 9,44% 7,98% 8,85% 14,91% 10,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,58% 4,30% 0,34% 1,17% 2,19% 3,14% 2,77% 2,92% 3,62% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,19% 23,71% 22,18% 23,14% 20,81% 23,47% 27,03% 25,07% 100,00% 22,46%
Rörelsekapital/omsättning 21,91% 16,53% 16,03% 14,98% 21,02% 21,14% 23,91% 22,45% 13,62% 13,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,02% 66,53% 66,21% 70,92% 67,47% 73,22% 72,01% 67,40% 55,87% 45,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,41% 177,27% 144,36% 173,80% 227,91% 230,19% 278,31% 280,41% 187,51% 168,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...