Visa allt om RGP i Borås AB
Visa allt om RGP i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 551 604 470 1 223 1 016 11 665 16 211 14 054 15 496 14 340
Övrig omsättning 68 - - 143 714 759 193 100 102 97
Rörelseresultat (EBIT) -322 -618 -693 -1 011 -166 1 090 1 506 167 887 850
Resultat efter finansnetto 208 -594 -567 2 987 -316 1 118 1 527 277 907 827
Årets resultat 208 -593 -396 3 913 53 585 845 148 468 495
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 6 563 6 441 3 436 4 291 4 069 1 140 989 1 040 1 017
Omsättningstillgångar 6 921 803 1 837 6 064 2 650 4 251 11 066 6 603 7 580 6 967
Tillgångar 7 197 7 365 8 278 9 500 6 942 8 320 12 206 7 592 8 620 7 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 868 7 011 7 944 9 014 5 422 5 719 5 494 5 024 5 225 5 132
Obeskattade reserver 0 0 0 172 1 101 1 597 1 315 978 969 760
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 329 355 334 314 420 1 005 5 398 1 590 2 426 2 091
Skulder och eget kapital 7 197 7 365 8 278 9 500 6 942 8 320 12 206 7 592 8 620 7 984
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 424 565 598 636 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 288 387 494 739 387 213 661 860 784 694
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 91 117 156 251 301 482 748 840 250 686
Utdelning till aktieägare 150 350 240 175 200 250 300 375 350 375
Omsättning 619 604 470 1 366 1 730 12 424 16 404 14 154 15 598 14 437
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 551 604 470 1 223 1 016 5 833 4 053 3 514 3 874 3 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 517 657 1 025 784 604 525 601 574 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -322 -618 -692 -1 010 -165 1 093 1 533 194 919 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,77% 28,51% -61,57% 20,37% -91,29% -28,04% 15,35% -9,31% 8,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,77% -8,02% -6,83% 31,47% -1,71% 13,51% 12,63% 3,81% 10,68% 10,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,18% -97,85% -120,21% 244,48% -11,71% 9,64% 9,51% 2,06% 5,94% 5,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,76% 18,38% 37,66% 21,34% 31,10% 22,49% 34,77% 29,82% 30,34% 30,53%
Rörelsekapital/omsättning 1 196,37% 74,17% 319,79% 470,16% 219,49% 27,83% 34,96% 35,67% 33,26% 34,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,43% 95,19% 95,97% 96,22% 89,79% 82,88% 52,95% 75,45% 68,71% 71,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 090,88% 170,99% 510,48% 1 909,55% 601,90% 342,29% 104,72% 174,09% 162,78% 167,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...