Visa allt om Advokatfirman Levin & Partners Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Levin & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 375 5 145 4 635 3 695 4 050 4 153 3 915 5 418 4 163 4 705
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 297 899 473 191 157 22 301 428 301 406
Resultat efter finansnetto 1 303 902 471 181 160 14 293 422 300 403
Årets resultat 693 495 263 127 115 111 238 289 206 304
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 382 121 121 121 121 121 121 124 293 301
Omsättningstillgångar 4 042 4 856 4 830 4 132 2 524 3 075 3 335 2 823 2 108 1 911
Tillgångar 4 425 4 977 4 950 4 253 2 645 3 196 3 456 2 948 2 401 2 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 507 1 814 1 470 1 357 1 373 1 458 1 543 1 455 1 266 1 209
Obeskattade reserver 737 370 125 0 0 0 145 184 187 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 180 2 792 3 356 2 622 1 272 1 737 1 768 1 309 949 810
Skulder och eget kapital 4 425 4 977 4 950 4 253 2 645 3 196 3 456 2 948 2 401 2 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 840 840 840 867 512 620 650 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 60
Löner till övriga anställda 1 169 1 070 0 0 0 0 12 225 338 357
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 788 779 670 620 546 546 433 440 468 440
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 150 150 143 200 150 150 100 150
Omsättning 6 375 5 145 4 635 3 695 4 050 4 153 3 915 5 418 4 163 4 705
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 188 2 573 4 635 3 695 4 050 4 153 3 915 2 709 2 082 2 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 113 978 1 546 1 497 1 468 1 481 996 674 779 685
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 303 899 473 191 157 22 305 432 309 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,91% 11,00% 25,44% -8,77% -2,48% 6,08% -27,74% 30,15% -11,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,56% 18,22% 9,66% 4,63% 6,28% 0,69% 8,83% 15,26% 12,91% 18,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,52% 17,63% 10,31% 5,33% 4,10% 0,53% 7,79% 8,31% 7,45% 8,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,21% 40,12% 31,80% 40,87% 30,91% 32,22% 40,03% 27,94% 27,84% 23,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,05% 42,25% 31,67% 31,91% 51,91% 45,62% 47,74% 53,85% 58,34% 60,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,41% 173,93% 143,92% 157,59% 198,43% 177,03% 188,63% 215,66% 222,13% 235,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...