Visa allt om Vinstället i Norrköping AB
Visa allt om Vinstället i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 386 3 273 2 811 2 633 2 309 2 081 2 086 2 275 2 815 2 897
Övrig omsättning 14 - 75 160 112 23 55 197 - 6
Rörelseresultat (EBIT) -32 349 259 -11 143 4 67 -134 97 99
Resultat efter finansnetto 19 361 256 -13 141 -1 64 -137 26 35
Årets resultat 14 209 152 2 92 0 64 -137 26 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 14 19 0 0 51 86
Omsättningstillgångar 1 440 1 446 1 110 965 1 021 805 916 1 004 1 382 1 307
Tillgångar 1 440 1 446 1 115 975 1 035 825 916 1 004 1 433 1 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 594 579 370 219 217 125 150 86 254 258
Obeskattade reserver 155 155 64 0 35 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 375 426 497 499 527 526 543 677 822 773
Kortfristiga skulder 316 284 183 257 256 174 223 241 358 363
Skulder och eget kapital 1 440 1 446 1 115 975 1 035 825 916 1 004 1 433 1 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 409 391 177 180 - 302 263 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 646 505 128 227 332 212 - 275 313 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 277 176 206 240 197 121 - 228 189 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 0 30 30
Omsättning 3 400 3 273 2 886 2 793 2 421 2 104 2 141 2 472 2 815 2 903
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 2 - 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 693 1 637 937 878 770 1 041 - 1 138 938 966
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 342 247 285 234 265 - 406 259 224
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 354 264 -7 149 9 67 -120 132 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,45% 16,44% 6,76% 14,03% 10,96% -0,24% -8,31% -19,18% -2,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,39% 25,03% 23,23% -1,13% 13,82% 0,48% 7,31% -13,35% 6,77% 7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% 11,06% 9,21% -0,42% 6,19% 0,19% 3,21% -5,89% 3,45% 3,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,80% 49,50% 49,77% 42,69% 51,32% 44,35% 43,91% 42,24% 52,58% 46,98%
Rörelsekapital/omsättning 33,20% 35,50% 32,98% 26,89% 33,13% 30,32% 33,22% 33,54% 36,38% 32,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,65% 48,40% 37,66% 22,46% 23,46% 15,15% 16,38% 8,57% 17,73% 18,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,56% 147,89% 133,88% 59,14% 71,88% 33,91% 73,54% 34,85% 60,89% 78,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...