Visa allt om Autoexperten i Sverige AB
Visa allt om Autoexperten i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 302 25 002 25 274 28 772 19 198 17 242 14 590 6 665 7 891 6 109
Övrig omsättning 23 325 37 385 36 012 19 676 16 300 15 872 14 336 9 814 11 892 10 360
Rörelseresultat (EBIT) -4 991 -4 936 -2 797 -12 849 -10 080 -3 749 -5 297 -1 986 477 384
Resultat efter finansnetto -5 583 -5 451 -3 578 -13 296 -10 354 -4 181 -5 768 -2 441 83 70
Årets resultat -27 -78 -2 815 -9 799 -7 650 -3 092 -4 254 -1 939 40 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 188 2 539 2 235 2 359 2 402 2 324 2 437 2 576 2 602 2 618
Omsättningstillgångar 43 783 34 460 26 059 29 538 18 711 17 742 12 948 9 074 7 822 6 722
Tillgångar 45 971 36 999 28 294 31 897 21 113 20 066 15 385 11 650 10 424 9 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 751 9 778 9 856 9 914 9 991 10 063 203 216 863 823
Obeskattade reserver 0 77 17 3 30 30 30 30 30 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 000 19 000 7 618 15 300 4 005 2 490 10 002 7 233 5 733 5 733
Kortfristiga skulder 12 220 8 144 10 803 6 680 7 087 7 483 5 149 4 171 3 798 2 754
Skulder och eget kapital 45 971 36 999 28 294 31 897 21 113 20 066 15 385 11 650 10 424 9 340
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 993 1 444 1 186 1 292 1 211 1 031 1 187 1 567 1 196 1 103
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 244 9 914 9 493 8 135 5 997 5 352 4 714 1 385 1 233 1 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 589 5 543 5 135 4 595 3 725 3 146 2 715 1 749 1 369 772
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 627 62 387 61 286 48 448 35 498 33 114 28 926 16 479 19 783 16 469
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 20 22 18 14 13 11 8 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 488 1 250 1 149 1 598 1 371 1 326 1 326 833 1 973 1 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 915 972 818 845 906 816 834 493 981 937
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 946 -4 878 -2 780 -12 806 -10 013 -3 671 -5 189 -1 846 631 534
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,20% -1,08% -12,16% 49,87% 11,34% 18,18% 118,90% -15,54% 29,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,80% -13,27% -9,67% -40,07% -47,58% -18,64% -34,29% -16,97% 4,80% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,63% -19,63% -10,83% -44,43% -52,33% -21,69% -36,16% -29,66% 6,34% 6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,39% 84,93% 86,58% 72,99% 53,56% 39,31% 28,72% 39,53% 50,18% 46,67%
Rörelsekapital/omsättning 124,75% 105,26% 60,36% 79,45% 60,55% 59,50% 53,45% 73,56% 50,99% 64,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,21% 26,59% 34,88% 31,09% 47,43% 50,26% 1,46% 2,04% 8,49% 9,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,29% 384,68% 213,38% 408,05% 233,70% 206,55% 208,27% 192,98% 163,16% 190,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...