Visa allt om Golvtjänst Timrå AB
Visa allt om Golvtjänst Timrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 212 3 057 2 554 2 061 2 639 1 687 2 137 2 180 2 209 1 999
Övrig omsättning - - - - - - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 151 278 39 -26 95 190 -75 -18 226 162
Resultat efter finansnetto 148 271 12 -52 64 161 -104 -47 190 126
Årets resultat 78 154 12 -21 34 135 -104 -47 174 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 6 0 4 7 11 15 0 1 2
Omsättningstillgångar 820 714 780 459 398 529 365 493 518 660
Tillgångar 825 721 781 463 406 540 380 493 519 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 369 292 138 126 147 113 -21 83 130 -44
Obeskattade reserver 110 70 0 0 32 15 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 49 108 20 35 160 201 236 283
Kortfristiga skulder 345 359 594 229 207 377 241 209 154 423
Skulder och eget kapital 825 721 781 463 406 540 380 493 519 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 791 781 750 775 578 270 339 281 242 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 299 290 305 311 231 131 147 133 110 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 212 3 057 2 554 2 061 2 639 1 687 2 137 2 180 2 209 2 055
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 606 1 529 1 277 1 031 1 320 1 687 2 137 2 180 2 209 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 542 531 544 405 413 500 415 355 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 152 279 43 -22 99 194 -72 -17 227 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,07% 19,69% 23,92% -21,90% 56,43% -21,06% -1,97% -1,31% 10,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,30% 38,56% 4,99% -5,62% 23,40% 35,37% -19,74% -3,65% 43,55% 24,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,70% 9,09% 1,53% -1,26% 3,60% 11,32% -3,51% -0,83% 10,23% 8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,39% 58,49% 59,59% 69,14% 46,57% 53,65% 34,72% 34,82% 41,51% 45,12%
Rörelsekapital/omsättning 14,79% 11,61% 7,28% 11,16% 7,24% 9,01% 5,80% 13,03% 16,48% 11,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,13% 48,07% 17,67% 27,21% 42,02% 22,97% -5,53% 16,84% 25,05% -6,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,86% 133,70% 91,92% 98,25% 90,82% 79,31% 80,50% 157,42% 230,52% 110,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...