Visa allt om IDÉ House of Brands Sweden AB
Visa allt om IDÉ House of Brands Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 648 47 467 53 692 52 251 49 907 39 957 33 947 33 119 25 928 14 879
Övrig omsättning 505 29 1 141 - - 46 64 363 49 3
Rörelseresultat (EBIT) -3 296 528 1 715 -4 629 -3 007 -1 543 -3 403 -862 154 1 145
Resultat efter finansnetto -3 512 298 1 400 -5 096 -3 441 -1 661 -3 491 -888 185 1 163
Årets resultat -3 512 298 1 400 -5 096 -3 441 -1 661 -3 491 7 214 615
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 10 87 181 468 324 488 629 522 85
Omsättningstillgångar 15 981 17 932 18 559 20 733 18 582 11 329 9 280 11 028 10 553 7 299
Tillgångar 15 988 17 943 18 646 20 914 19 051 11 652 9 768 11 657 11 074 7 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 319 1 831 1 533 133 1 329 497 158 3 650 3 643 3 429
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 922 1 046
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 672 6 203 3 758 4 751 5 873 2 417 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 997 9 909 13 355 16 030 11 849 8 738 9 610 8 007 6 509 2 909
Skulder och eget kapital 15 988 17 943 18 646 20 914 19 051 11 652 9 768 11 657 11 074 7 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 750 750 280 480 560 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 822 7 011 7 323 9 289 6 869 5 220 6 175 5 189 3 585 1 231
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 840 2 720 3 019 3 564 2 821 2 178 2 496 2 196 1 473 601
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 153 47 496 54 833 52 251 49 907 40 003 34 011 33 482 25 977 14 882
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 17 20 21 14 13 15 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 156 2 967 3 158 2 613 2 377 2 854 2 611 2 208 2 357 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 612 621 667 550 597 711 541 570 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 293 605 1 809 -4 416 -2 690 -1 344 -3 201 -659 304 1 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,79% -11,59% 2,76% 4,70% 24,90% 17,70% 2,50% 27,73% 74,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,61% 2,95% 9,26% -21,57% -15,06% -13,16% -34,79% -7,20% 1,71% 15,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,99% 1,11% 3,22% -8,63% -5,75% -3,84% -10,01% -2,53% 0,73% 7,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,92% 32,40% 31,81% 33,38% 32,57% 30,88% 32,66% 35,88% 37,97% 35,13%
Rörelsekapital/omsättning 21,79% 16,90% 9,69% 9,00% 13,49% 6,48% -0,97% 9,12% 15,60% 29,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,25% 10,20% 8,22% 0,64% 6,98% 4,27% 1,62% 31,31% 38,89% 56,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,87% 156,64% 125,13% 105,14% 125,77% 102,77% 73,55% 112,79% 138,67% 208,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...