Visa allt om 2T Aktiv Ekonomi B2 AB
Visa allt om 2T Aktiv Ekonomi B2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 456 362 306 873 3 752 2 843 2 647 2 665 2 516 2 020
Övrig omsättning 20 - - - 5 - - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) 186 0 -7 -1 -436 -63 -37 77 95 97
Resultat efter finansnetto 186 0 -6 0 -437 -72 -32 103 97 100
Årets resultat 186 0 -6 0 -429 -39 50 50 40 40
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 15 82 148 230 323 369 390
Omsättningstillgångar 326 61 131 495 1 081 820 906 1 056 978 540
Tillgångar 326 61 131 509 1 163 968 1 136 1 379 1 347 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 50 50 56 57 486 525 475 425 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 41 156 131 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 11 81 453 1 107 474 570 749 791 446
Skulder och eget kapital 326 61 131 509 1 163 968 1 136 1 379 1 347 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 488 543 433 352 557 636 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 1 353 1 051 972 827 638 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 85 584 443 388 397 346 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 476 362 306 873 3 757 2 843 2 647 2 665 2 516 2 049
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 2 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 437 938 711 662 666 629 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 297 665 490 459 458 448 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 186 0 8 56 -360 19 57 145 165 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,97% 18,30% -64,95% -76,73% 31,97% 7,40% -0,68% 5,92% 24,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,06% 0,00% -5,34% 0,00% -37,49% -6,51% -2,73% 7,47% 7,20% 10,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,79% 0,00% -2,29% 0,00% -11,62% -2,22% -1,17% 3,86% 3,86% 5,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,75% 13,81% 16,34% 4,81% -0,69% 12,17% 12,69% 11,52% 7,43% 4,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,39% 81,97% 38,17% 11,00% 4,90% 50,82% 48,87% 42,59% 38,55% 49,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 362,22% 554,55% 161,73% 109,27% 97,65% 173,00% 158,95% 140,99% 123,64% 121,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...