Visa allt om BKS Elektronikmontering AB
Visa allt om BKS Elektronikmontering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 396 2 606 2 557 2 805 3 895 3 787 4 083 5 002 5 242 4 420
Övrig omsättning 43 - - - - 289 290 - 166 -
Rörelseresultat (EBIT) 315 205 145 46 254 348 186 179 120 205
Resultat efter finansnetto 179 32 11 -123 79 220 19 -62 -108 32
Årets resultat 179 32 11 -123 79 220 19 -62 -108 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 31 35 39 44 5 5 12 23 42
Omsättningstillgångar 1 608 1 538 1 608 1 715 1 966 1 743 2 299 1 967 2 078 1 846
Tillgångar 1 635 1 569 1 642 1 753 2 010 1 748 2 304 1 979 2 102 1 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -596 -775 -807 -817 -694 -773 -993 -1 012 -949 -841
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 920 924 857 762 923 1 139 768 833 488 320
Kortfristiga skulder 1 312 1 420 1 592 1 809 1 781 1 381 2 529 2 158 2 564 2 409
Skulder och eget kapital 1 635 1 569 1 642 1 753 2 010 1 748 2 304 1 979 2 102 1 888
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 816 900 892 858 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 863 757 687 997 1 123 579 882 1 097 1 133 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 233 175 172 257 299 397 502 595 602 448
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 439 2 606 2 557 2 805 3 895 4 076 4 373 5 002 5 408 4 420
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 4 4 5 7 7 8 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 849 521 639 701 779 541 583 625 582 631
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 192 222 319 299 265 337 335 298 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 318 209 149 51 255 348 186 190 148 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,31% 1,92% -8,84% -27,98% 2,85% -7,25% -18,37% -4,58% 18,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,45% 13,19% 8,89% 2,74% 12,74% 20,08% 8,16% 9,30% 6,04% 10,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,36% 7,94% 5,71% 1,71% 6,57% 9,27% 4,60% 3,68% 2,42% 4,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,69% 67,00% 60,74% 74,47% 68,93% 69,90% 69,88% 70,77% 64,65% 75,20%
Rörelsekapital/omsättning 8,72% 4,53% 0,63% -3,35% 4,75% 9,56% -5,63% -3,82% -9,27% -12,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -36,45% -49,39% -49,15% -46,61% -34,53% -44,22% -43,10% -51,14% -45,15% -44,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,27% 28,59% 24,81% 21,06% 34,92% 19,62% 34,68% 30,49% 43,92% 39,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...