Visa allt om LK Kjellström Data Aktiebolag
Visa allt om LK Kjellström Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 350 294 226 431 225 233 293 45 290 305
Övrig omsättning 47 66 55 30 32 56 54 53 5 46
Rörelseresultat (EBIT) 111 87 58 221 14 1 -53 -291 -343 -346
Resultat efter finansnetto 206 -68 227 253 20 7 -43 -137 -283 -18
Årets resultat 206 -68 227 253 20 7 -43 -137 -283 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 933 1 020 1 202 1 240 1 235 1 209 1 231 1 263 1 328 1 132
Omsättningstillgångar 1 260 1 214 1 116 857 625 637 660 684 745 1 249
Tillgångar 2 193 2 234 2 317 2 097 1 860 1 846 1 891 1 947 2 073 2 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 671 1 665 1 733 1 506 1 253 1 233 1 226 1 269 1 406 1 690
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 465 481 496 512 527 543 558 574 590 605
Kortfristiga skulder 56 88 88 79 80 70 106 103 77 87
Skulder och eget kapital 2 193 2 234 2 317 2 097 1 860 1 846 1 891 1 947 2 073 2 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 10 48 80 0 29
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 9 21 27 22 54
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 397 360 281 461 257 289 347 98 295 351
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 113 216 113 117 147 23 145 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 4 6 4 11 43 54 34 46
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 113 96 254 40 23 -21 -258 -304 -307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,05% 30,09% -47,56% 91,56% -3,43% -20,48% 551,11% -84,48% -4,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,85% 6,58% 10,53% 13,16% 2,37% 1,08% -1,48% -4,98% -12,11% 0,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,71% 50,00% 107,96% 64,04% 19,56% 8,58% -9,56% -215,56% -86,55% 3,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 344,00% 382,99% 454,87% 180,51% 242,22% 243,35% 189,08% 1 291,11% 230,34% 380,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,20% 74,53% 74,79% 71,82% 67,37% 66,79% 64,83% 65,18% 67,82% 70,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 250,00% 1 379,55% 1 268,18% 1 084,81% 781,25% 910,00% 622,64% 664,08% 967,53% 1 435,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...