Visa allt om Mjölkteknik Syd AB
Visa allt om Mjölkteknik Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 37 918 33 127 31 294 65 149 64 293 42 509 2 348 6 286 9 591 10 137
Övrig omsättning 63 96 119 186 298 238 - - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 558 1 304 1 490 11 000 10 458 5 944 -203 44 332 244
Resultat efter finansnetto 1 595 1 425 1 588 11 292 10 302 5 896 -186 4 276 195
Årets resultat 988 767 888 6 132 5 644 3 281 -120 23 198 139
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 469 12 562 2 930 1 165 810 581 0 16 10 14
Omsättningstillgångar 21 510 23 747 32 648 36 981 33 937 25 753 556 1 767 2 613 1 946
Tillgångar 33 980 36 309 35 577 38 145 34 747 26 335 556 1 782 2 622 1 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 901 13 863 14 046 14 107 8 925 3 409 512 832 809 611
Obeskattade reserver 8 169 7 867 7 465 7 051 4 112 1 483 0 66 95 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 0 877 1 290 1 688 0 700 1 400 1 000
Kortfristiga skulder 11 909 14 578 14 066 16 110 20 420 19 755 44 184 317 253
Skulder och eget kapital 33 980 36 309 35 577 38 145 34 747 26 335 556 1 782 2 622 1 960
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 670 668 662 33 82 278 360 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 441 7 374 6 353 5 319 4 989 3 806 6 47 149 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 799 2 709 2 599 2 287 1 970 1 301 37 117 165 168
Utdelning till aktieägare 2 000 950 950 950 950 128 0 0 0 0
Omsättning 37 981 33 223 31 413 65 335 64 591 42 747 2 348 6 286 9 607 10 137
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 20 19 16 12 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 896 1 656 1 565 3 429 4 018 3 542 2 348 6 286 4 796 5 069
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 509 500 482 491 446 126 454 346 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 847 1 649 1 824 11 286 10 669 6 070 -203 49 336 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,46% 5,86% -51,97% 1,33% 51,25% 1 710,43% -62,65% -34,46% -5,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,74% 3,98% 4,71% 29,74% 30,54% 22,75% -33,45% 4,21% 12,89% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,24% 4,36% 5,36% 17,41% 16,51% 14,09% -7,92% 1,19% 3,52% 2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,83% 49,57% 54,11% 43,09% 40,27% 36,27% 3,53% 10,96% 12,83% 11,56%
Rörelsekapital/omsättning 25,32% 27,68% 59,38% 32,04% 21,02% 14,11% 21,81% 25,18% 23,94% 16,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,66% 55,08% 55,85% 50,61% 34,41% 17,10% 92,09% 49,36% 33,46% 34,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,94% 111,35% 172,50% 194,31% 141,21% 109,06% 1 263,64% 352,72% 323,34% 108,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...