Visa allt om AB Försäkringsfinans i Umeå
Visa allt om AB Försäkringsfinans i Umeå

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 225 210 261 399 486 586 587 466 382 355
Övrig omsättning - - - - 23 - 2 - - 53
Rörelseresultat (EBIT) -96 -180 -134 -78 -45 -56 89 91 -111 -243
Resultat efter finansnetto -22 1 447 -143 -83 -50 -62 84 84 -131 -260
Årets resultat -22 1 447 -143 -83 -50 -62 84 84 -131 -260
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 146 122 113 93 72 49 44 14 23
Omsättningstillgångar 1 496 1 639 141 166 154 180 186 212 292 365
Tillgångar 1 649 1 784 263 279 247 252 235 256 305 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 733 1 542 95 99 115 165 170 184 100 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 116 108 84 72 48 24 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 146 152
Kortfristiga skulder 801 135 84 108 84 63 64 71 59 176
Skulder och eget kapital 1 649 1 784 263 279 247 252 235 256 305 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 55 55 - 0 7 90 95 55 10 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 81 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 24 20 32 113 114 135 119 81 104 136
Utdelning till aktieägare 0 787 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 225 210 261 399 509 586 589 466 382 408
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 225 210 261 200 486 586 587 466 191 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 59 52 32 57 140 256 246 161 102 178
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 -180 -131 -75 -42 -53 92 95 -101 -232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,14% -19,54% -34,59% -17,90% -17,06% -0,17% 25,97% 21,99% 7,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,33% 81,22% -50,95% -27,60% -17,81% -22,22% 37,87% 35,94% -36,39% -62,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,78% 690,00% -51,34% -19,30% -9,05% -9,56% 15,16% 19,74% -29,06% -68,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 308,89% 716,19% 21,84% 14,54% 14,40% 19,97% 20,78% 30,26% 60,99% 53,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,45% 86,43% 36,12% 35,48% 46,56% 65,48% 72,34% 71,88% 32,79% 15,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,77% 1 214,07% 167,86% 153,70% 183,33% 285,71% 290,62% 298,59% 494,92% 207,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...