Visa allt om CCT Cold Climate Technology AB
Visa allt om CCT Cold Climate Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 780 2 563 4 213 2 343 1 007 787 839 2 135 2 033 4 899
Övrig omsättning 11 - - - - - - - 205 -
Rörelseresultat (EBIT) 30 267 1 655 545 500 357 4 29 25 60
Resultat efter finansnetto 6 234 1 585 509 527 362 5 26 12 62
Årets resultat 102 284 892 12 292 267 23 49 12 110
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 247 2 069 3 038 3 936 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 171 2 619 2 571 157 1 935 1 577 1 204 1 309 1 535 1 308
Tillgångar 4 417 4 688 5 610 4 094 1 935 1 577 1 204 1 309 1 535 1 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 900 2 798 2 514 1 622 1 610 1 319 1 052 1 065 1 016 1 004
Obeskattade reserver 807 932 1 064 623 131 0 0 13 60 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 401 934 1 277 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 711 557 1 098 572 194 259 152 232 460 241
Skulder och eget kapital 4 417 4 688 5 610 4 094 1 935 1 577 1 204 1 309 1 535 1 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 743
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 136 771 934 394 377 322 584 1 095 1 033 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 191 250 101 102 80 141 319 314 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Omsättning 1 791 2 563 4 213 2 343 1 007 787 839 2 135 2 238 4 899
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 780 1 282 2 107 2 343 1 007 787 420 712 678 1 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 174 481 592 490 478 405 369 478 475 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 183 1 282 2 661 1 529 500 357 4 29 25 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,55% -39,16% 79,81% 132,67% 27,95% -6,20% -60,70% 5,02% -58,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,68% 5,70% 29,52% 13,51% 27,24% 22,95% 0,33% 2,29% 1,82% 4,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,69% 10,42% 39,31% 23,60% 52,33% 46,00% 0,48% 1,41% 1,38% 1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,02% 80,45% 34,96% -17,71% 172,89% 167,47% 125,39% 50,44% 52,88% 21,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,91% 75,19% 59,61% 50,83% 88,19% 83,64% 87,38% 82,07% 69,00% 80,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,34% 470,20% 234,15% 27,45% 997,42% 608,88% 792,11% 564,22% 333,70% 542,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...