Visa allt om Korphult Kompani AB
Visa allt om Korphult Kompani AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 101 801 857 477 335 93 28 88 112 43
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 547 227 284 -56 -68 -161 -228 -230 -97 19
Resultat efter finansnetto 547 227 284 -55 -67 -156 -219 -221 -55 35
Årets resultat 413 227 284 -55 -67 -156 -219 -221 -55 35
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 25 176 228 280 366 494 544 226 227
Omsättningstillgångar 1 158 570 477 152 198 117 297 512 1 046 1 280
Tillgångar 1 174 595 653 380 478 482 791 1 056 1 272 1 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 966 553 626 343 398 465 620 1 039 1 260 1 485
Obeskattade reserver 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 128 42 27 38 80 18 171 17 12 22
Skulder och eget kapital 1 174 595 653 380 478 482 791 1 056 1 272 1 507
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 328 - 308 287 167 33 13 0 8 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 274 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 99 84 92 89 53 10 3 0 2 0
Utdelning till aktieägare 400 0 300 0 0 0 0 0 0 170
Omsättning 1 101 801 857 477 335 93 28 88 112 43
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 101 801 857 477 335 93 28 - 112 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 359 400 376 220 44 18 - 28 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 555 240 336 -4 20 -75 -137 -147 -86 28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,45% -6,53% 79,66% 42,39% 260,22% 232,14% -68,18% -21,43% 160,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,59% 38,15% 43,49% -14,74% -14,02% -32,57% -27,69% -20,36% -4,32% 2,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,68% 28,34% 33,14% -11,74% -20,00% -168,82% -782,14% -244,32% -49,11% 81,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,37% 93,50% 93,43% 95,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 93,55% 65,92% 52,51% 23,90% 35,22% 106,45% 450,00% 562,50% 923,21% 2 925,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,60% 92,94% 95,87% 90,26% 83,26% 96,47% 78,38% 98,39% 99,06% 98,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 904,69% 1 357,14% 1 766,67% 400,00% 247,50% 650,00% 173,68% 3 011,76% 8 716,67% 5 818,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...