Visa allt om Ki stone Aktiebolag
Visa allt om Ki stone Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 082 1 244 4 935 2 016 1 577 694 47 0 0 98
Övrig omsättning 54 - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 168 8 315 227 317 194 -16 -23 -27 -1
Resultat efter finansnetto 169 11 316 280 314 196 -13 -30 -14 0
Årets resultat 90 4 283 166 156 121 -13 -30 -5 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 11 11 19 29 61 61 61 61 64
Omsättningstillgångar 934 657 1 152 1 416 748 428 137 76 114 133
Tillgångar 945 668 1 163 1 435 778 489 198 137 175 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 224 520 337 286 273 153 121 151 156
Obeskattade reserver 200 153 153 199 130 42 0 0 2 9
Avsättningar (tkr) 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
Kortfristiga skulder 429 290 390 900 361 174 46 15 22 18
Skulder och eget kapital 945 668 1 163 1 435 778 489 198 137 175 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 313 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 501 379 340 150 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 160 311 139 129 66 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 300 100 70 143 0 0 0 0
Omsättning 2 136 1 244 4 935 2 016 1 578 694 47 0 0 98
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 082 1 244 4 935 2 016 1 577 694 47 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 642 514 856 566 551 247 23 7 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 168 8 315 227 318 194 -16 -23 -24 2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,36% -74,79% 144,79% 27,84% 127,23% 1 376,60% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,99% 1,65% 27,26% 19,51% 40,75% 40,49% -6,57% - - 0,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,17% 0,88% 6,42% 13,89% 20,10% 28,53% -27,66% - - 1,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,06% 66,56% 31,21% 52,18% 74,25% 100,00% 100,00% - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,26% 29,50% 15,44% 25,60% 24,54% 36,60% 193,62% - - 117,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,84% 51,40% 54,97% 34,30% 49,08% 62,16% 77,27% 88,32% 87,11% 82,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,72% 226,55% 295,38% 157,33% 207,20% 245,98% 297,83% 506,67% 477,27% 738,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...