Visa allt om Hedström & Taube Projektledning Aktiebolag
Visa allt om Hedström & Taube Projektledning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 31 023 32 372 29 628 27 234 25 602 28 468 23 406 29 844 22 950 26 447
Övrig omsättning - 135 - - - - - - - 42
Rörelseresultat (EBIT) 6 202 7 330 6 986 7 748 5 850 8 057 4 246 4 864 3 497 3 651
Resultat efter finansnetto 6 200 7 368 7 026 7 750 5 897 8 059 4 192 4 945 3 358 4 308
Årets resultat 4 758 5 637 110 4 525 4 251 5 852 3 019 3 522 2 360 3 206
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 33 33 64 89 157 239 178 481 481
Omsättningstillgångar 11 834 11 331 14 764 12 262 9 698 11 522 7 886 8 878 12 894 25 914
Tillgångar 11 892 11 364 14 797 12 326 9 787 11 680 8 125 9 055 13 375 26 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 944 5 886 249 4 689 4 465 6 013 3 161 3 642 6 978 4 618
Obeskattade reserver 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 948 5 478 14 548 6 137 5 323 5 666 4 964 5 413 6 397 21 777
Skulder och eget kapital 11 892 11 364 14 797 12 326 9 787 11 680 8 125 9 055 13 375 26 395
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 3 528 3 261 4 021 865 1 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 10 759 10 703 9 349 9 249 9 297 5 436 3 277 2 874 3 323 5 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 479
Sociala kostnader 6 710 6 428 5 902 5 205 4 437 4 532 3 582 3 806 2 372 3 571
Utdelning till aktieägare 4 800 5 700 0 4 550 4 300 5 800 3 000 3 500 2 360 4 498
Omsättning 31 023 32 507 29 628 27 234 25 602 28 468 23 406 29 844 22 950 26 489
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 17 15 16 15 12 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 633 1 704 1 743 1 816 1 600 1 898 1 951 2 487 2 086 2 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 966 929 919 992 898 929 870 925 617 1 106
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 208 7 330 7 017 7 791 5 911 8 133 4 341 4 948 3 549 3 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,17% 9,26% 8,79% 6,37% -10,07% 21,63% -21,57% 30,04% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,15% 64,85% 47,51% 63,04% 60,27% 69,00% 52,36% 54,74% 26,37% 16,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,99% 22,76% 23,73% 28,53% 23,04% 28,31% 18,17% 16,61% 15,37% 16,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,79% 89,20% 88,84% 96,07% 93,47% 100,00% 100,00% 73,27% 80,00% 81,99%
Rörelsekapital/omsättning 15,75% 18,08% 0,73% 22,49% 17,09% 20,57% 12,48% 11,61% 28,31% 15,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,57% 51,80% 1,68% 47,01% 45,62% 51,48% 38,90% 40,22% 52,17% 17,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,32% 206,85% 101,48% 199,80% 182,19% 203,35% 158,86% 164,01% 138,52% 31,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...