Visa allt om Pierre Fabre Pharma Norden AB
Visa allt om Pierre Fabre Pharma Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 050 98 770 90 571 82 509 84 070 73 045 66 983 52 310 39 927 28 005
Övrig omsättning 13 993 - 247 124 736 759 1 637 2 432 2 999
Rörelseresultat (EBIT) 4 922 7 246 5 467 1 185 6 898 6 632 15 404 6 502 1 640 -1 838
Resultat efter finansnetto 5 150 7 368 5 408 1 432 6 838 6 591 15 402 6 763 1 654 -1 841
Årets resultat 4 017 5 728 4 198 1 041 5 026 4 851 11 345 4 866 1 175 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 846 1 060 1 149 133 129 110 128 204 230 298
Omsättningstillgångar 61 248 51 430 41 688 34 833 36 531 35 894 28 393 31 414 19 585 16 513
Tillgångar 62 094 52 490 42 837 34 966 36 660 36 004 28 520 31 617 19 815 16 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 215 18 198 16 471 14 272 16 231 16 205 21 355 15 010 11 143 9 968
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 878 34 292 26 367 20 694 20 428 19 799 7 166 16 607 8 671 6 843
Skulder och eget kapital 62 094 52 490 42 837 34 966 36 660 36 004 28 520 31 617 19 815 16 811
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 461 1 453 1 693 1 475 1 173 1 375 1 354 1 367 1 205 1 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 6 670 6 625 5 166 5 626 4 736 4 262 4 562 4 281 2 009 4 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 3 205 3 297 2 985 2 716 2 127 2 177 2 151 2 572 2 007 2 631
Utdelning till aktieägare 2 000 4 000 4 000 2 000 3 000 5 000 10 000 5 000 1 000 0
Omsättning 108 063 99 763 90 571 82 756 84 194 73 781 67 742 53 947 42 359 31 004
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 6 8 4 7 7 8 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 006 10 974 15 095 10 314 21 018 10 435 9 569 6 539 4 436 2 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 286 1 286 1 641 1 227 2 038 1 116 1 153 1 027 926 730
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 189 7 482 5 610 1 240 6 956 6 710 15 492 6 612 1 767 -1 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,40% 9,05% 9,77% -1,86% 15,09% 9,05% 28,05% 31,01% 42,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,31% 14,05% 12,86% 4,35% 18,93% 18,43% 54,13% 21,59% 8,58% -10,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,78% 7,47% 6,08% 1,84% 8,26% 9,08% 23,05% 13,05% 4,26% -6,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,61% 35,28% 34,19% 27,18% 31,95% 36,07% 50,45% 42,98% 41,77% 41,98%
Rörelsekapital/omsättning 16,08% 17,35% 16,92% 17,14% 19,15% 22,03% 31,69% 28,31% 27,33% 34,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,33% 34,67% 38,45% 40,82% 44,27% 45,01% 74,88% 47,47% 56,24% 59,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,96% 122,24% 129,79% 134,43% 125,66% 108,64% 306,78% 148,04% 180,76% 141,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...