Visa allt om On 1 Call Support Aktiebolag
Visa allt om On 1 Call Support Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 734 16 996 18 603 16 567 13 864 12 355 11 591 11 332 12 680 11 508
Övrig omsättning 418 345 - - - - - 205 116 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 202 1 071 1 415 619 712 542 382 770 493 -465
Resultat efter finansnetto 1 197 1 140 1 454 717 760 1 329 391 739 555 -222
Årets resultat 1 754 801 951 422 393 1 195 488 356 297 233
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 465 671 903 540 849 934 447 393 405 368
Omsättningstillgångar 6 549 6 013 6 643 5 623 4 944 3 866 4 335 4 520 4 315 3 771
Tillgångar 7 014 6 683 7 546 6 163 5 793 4 801 4 782 4 913 4 720 4 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 914 2 561 2 160 2 209 2 037 2 143 1 948 2 060 2 104 2 107
Obeskattade reserver 0 1 064 962 741 609 394 428 706 497 357
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 100 3 059 4 424 3 213 3 146 2 263 2 406 2 147 2 118 1 674
Skulder och eget kapital 7 014 6 683 7 546 6 163 5 793 4 801 4 782 4 913 4 720 4 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 1 004 1 104 1 004 988 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 171 5 175 5 175 5 035 4 413 2 727 2 698 2 587 2 666 2 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 149 2 035 2 034 2 028 1 801 1 696 1 890 1 668 1 476 1 415
Utdelning till aktieägare 1 000 600 400 1 000 250 500 1 000 600 400 300
Omsättning 19 152 17 341 18 603 16 567 13 864 12 355 11 591 11 537 12 796 11 508
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 9 9 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 561 1 416 1 550 1 381 1 155 1 373 1 288 1 133 1 268 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 629 593 578 516 584 615 514 506 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 454 1 391 1 764 864 936 780 522 875 612 -348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,23% -8,64% 12,29% 19,50% 12,21% 6,59% 2,29% -10,63% 10,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,15% 17,07% 19,28% 11,75% 13,12% 27,68% 8,18% 16,75% 12,75% -3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,42% 6,71% 7,82% 4,37% 5,48% 10,76% 3,37% 7,26% 4,75% -1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,27% 61,85% 58,73% 59,67% 64,08% 65,25% 69,32% 69,73% 60,66% 60,40%
Rörelsekapital/omsättning 13,07% 17,38% 11,93% 14,55% 12,97% 12,97% 16,64% 20,94% 17,33% 18,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,55% 50,74% 38,57% 44,70% 42,91% 50,68% 47,33% 52,28% 52,16% 57,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,68% 191,08% 147,94% 171,09% 153,27% 163,72% 173,94% 203,12% 190,93% 213,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...