Visa allt om Karlsson Sten Byggnads i Anderstorp AB
Visa allt om Karlsson Sten Byggnads i Anderstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 689 1 495 1 246 1 181 1 652 1 617 1 766 2 685 1 653 1 807
Övrig omsättning - - - - - 35 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 -74 -54 -45 -29 32 133 15 19 43
Resultat efter finansnetto 78 -77 -70 -73 -50 15 118 1 9 25
Årets resultat 78 -77 -70 -73 -51 10 118 1 9 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 20 26 0 0 0 0 0 2 3
Omsättningstillgångar 426 296 336 357 504 517 624 529 486 686
Tillgångar 463 316 362 357 504 517 624 529 488 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 -78 -1 68 142 192 183 64 64 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 464 395 363 289 363 325 442 464 424 635
Skulder och eget kapital 463 316 362 357 504 517 624 529 488 690
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 315 320 347 281 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 731 599 580 531 646 220 227 241 138 101
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 208 166 131 191 145 149 188 124 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 689 1 495 1 246 1 181 1 652 1 652 1 766 2 685 1 653 1 807
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 845 748 623 591 826 809 883 1 343 827 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 422 392 338 424 346 366 394 278 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 -68 -52 -45 -29 32 133 17 21 51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,98% 19,98% 5,50% -28,51% 2,16% -8,44% -34,23% 62,43% -8,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,57% -23,42% -14,92% -12,61% -3,97% 6,19% 21,31% 3,21% 3,89% 6,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,09% -4,95% -4,33% -3,81% -1,21% 1,98% 7,53% 0,63% 1,15% 2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,33% 68,23% 75,84% 75,53% 67,49% 56,52% 60,25% 40,48% 48,34% 42,78%
Rörelsekapital/omsättning -2,25% -6,62% -2,17% 5,76% 8,54% 11,87% 10,31% 2,42% 3,75% 2,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -0,22% -24,68% -0,28% 19,05% 28,17% 37,14% 29,33% 12,10% 13,11% 7,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,82% 27,09% 33,06% 44,64% 85,40% 95,38% 94,80% 68,97% 54,95% 71,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...