Visa allt om MT Glasklart AB
Visa allt om MT Glasklart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 554 677 688 424 398 296 458 1 505 667 996
Övrig omsättning - - - - - 4 10 - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 39 60 56 37 -54 36 -115 31 -44 -97
Resultat efter finansnetto 35 52 44 19 -60 30 -128 29 -51 -104
Årets resultat 27 49 44 19 -60 30 -128 29 -51 -104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 50 0 0 120 16 37 129
Omsättningstillgångar 90 60 68 51 43 70 58 101 50 83
Tillgångar 90 60 68 101 43 70 177 117 88 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 24 -25 -69 -87 -27 -57 30 2 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 52 114 78 45 190 1 23 59
Kortfristiga skulder 38 35 41 56 52 53 44 86 64 100
Skulder och eget kapital 90 60 68 101 43 70 177 117 88 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 107 11 35 265 32 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 185 241 225 115 19 0 0 192 131 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 56 57 58 57 98 59 58 245 125 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 554 677 688 424 398 300 468 1 505 667 1 008
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 554 677 688 424 398 296 458 502 334 332
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 250 308 293 196 289 104 124 255 149 195
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 60 56 49 -54 36 -84 52 47 -19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,17% -1,60% 62,26% 6,53% 34,46% -35,37% -69,57% 125,64% -33,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,33% 100,00% 82,35% 36,63% -125,58% 51,43% -64,97% 27,35% -50,00% -45,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,04% 8,86% 8,14% 8,73% -13,57% 12,16% -25,11% 2,13% -6,60% -9,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,57% 81,68% 81,83% 88,44% 99,25% 99,32% 98,91% 99,14% 96,70% 95,38%
Rörelsekapital/omsättning 9,39% 3,69% 3,92% -1,18% -2,26% 5,74% 3,06% 1,00% -2,10% -1,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,78% 40,00% -36,76% -68,32% -202,33% -38,57% -32,20% 25,64% 2,27% 25,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,84% 171,43% 165,85% 91,07% 82,69% 132,08% 131,82% 117,44% 78,12% 83,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...