Visa allt om NTT Däck AB
Visa allt om NTT Däck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 810 5 112 4 401 4 511 4 924 6 244 6 701 4 520 4 527 4 668
Övrig omsättning - 56 - 40 17 2 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 87 -233 -46 -102 243 236 43 257 451
Resultat efter finansnetto -8 128 -241 -51 -117 243 230 131 258 448
Årets resultat -8 128 -185 0 0 131 173 100 130 285
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 63 100 157 214 157 205 149 196 233
Omsättningstillgångar 1 892 1 810 2 170 1 469 1 508 1 900 1 783 1 975 1 198 1 230
Tillgångar 1 945 1 873 2 270 1 626 1 722 2 057 1 988 2 124 1 393 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 686 694 566 751 751 751 740 568 468 338
Obeskattade reserver 0 0 0 56 108 226 161 167 178 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 559 623 488 488 488 489 471 1 016 487 845
Kortfristiga skulder 699 556 1 216 331 375 591 615 374 260 176
Skulder och eget kapital 1 945 1 873 2 270 1 626 1 722 2 057 1 988 2 124 1 393 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 380 171 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 923 729 806 533 146 328 685 325 281 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 245 179 199 134 130 155 190 91 77 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 5 810 5 168 4 401 4 551 4 941 6 246 6 701 4 521 4 527 4 668
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 3 3 3 3 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 453 1 704 1 100 1 504 1 641 2 081 2 234 4 520 4 527 4 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 297 250 199 183 192 190 292 416 360 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 101 -176 11 -33 307 305 89 294 486
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,65% 16,16% -2,44% -8,39% -21,14% -6,82% 48,25% -0,15% -3,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,41% 6,89% -9,91% -2,15% -5,40% 11,86% 14,64% 6,36% 18,66% 30,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,14% 2,52% -5,11% -0,78% -1,89% 3,91% 4,34% 2,99% 5,74% 9,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,43% 26,21% 26,15% 23,85% 23,50% 24,38% 27,49% 23,03% 24,85% 23,46%
Rörelsekapital/omsättning 20,53% 24,53% 21,68% 25,23% 23,01% 20,96% 17,43% 35,42% 20,72% 22,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,27% 37,05% 24,93% 48,73% 48,23% 44,61% 43,19% 32,40% 42,80% 28,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,16% 121,94% 113,57% 150,45% 226,93% 162,10% 135,93% 297,59% 284,62% 240,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...