Visa allt om Rindus Industri Aktiebolag
Visa allt om Rindus Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 580 3 766 5 627 5 741 8 144 5 856 11 657 9 596 9 197 3 818
Övrig omsättning 82 46 - - - - 15 - - 40
Rörelseresultat (EBIT) -1 944 502 759 138 1 493 1 609 2 821 1 557 1 821 75
Resultat efter finansnetto -1 929 524 801 217 1 587 1 620 2 828 1 598 1 818 64
Årets resultat 1 569 730 115 893 886 1 514 864 931 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 778 1 887 890 956 1 042 1 145 1 063 999 963 734
Omsättningstillgångar 4 469 7 680 7 825 7 448 6 797 6 183 5 361 3 421 2 835 1 337
Tillgångar 6 247 9 567 8 715 8 404 7 838 7 328 6 423 4 420 3 798 2 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 606 6 381 5 811 5 081 4 965 4 073 3 437 1 922 1 253 413
Obeskattade reserver 457 2 391 2 606 2 749 2 698 2 339 1 935 1 173 782 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 184 796 298 574 174 917 1 050 1 325 1 762 1 398
Skulder och eget kapital 6 247 9 567 8 715 8 404 7 838 7 328 6 423 4 420 3 798 2 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 325 107 523 386 336 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 192 206 145 581 10 45 76 14 336 333
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 9 25 67 49 37 82 161 259 199
Utdelning till aktieägare 0 775 0 0 0 0 250 0 195 90
Omsättning 1 662 3 812 5 627 5 741 8 144 5 856 11 672 9 596 9 197 3 858
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 580 3 766 5 627 5 741 8 144 5 856 5 829 9 596 4 599 1 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 239 216 170 648 385 191 343 646 466 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 835 604 872 251 1 605 1 721 2 941 1 662 1 877 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,05% -33,07% -1,99% -29,51% 39,07% -49,76% 21,48% 4,34% 140,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -30,83% 5,51% 9,24% 2,63% 20,30% 22,13% 44,09% 36,22% 48,08% 3,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -121,90% 13,99% 14,31% 3,85% 19,54% 27,70% 24,29% 16,68% 19,85% 1,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -6,33% 53,11% 64,05% 38,83% 55,87% 52,31% 50,61% 44,08% 48,60% 51,36%
Rörelsekapital/omsättning 271,20% 182,79% 133,77% 119,74% 81,32% 89,92% 36,98% 21,84% 11,67% -1,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,45% 86,19% 90,00% 84,57% 88,71% 79,11% 75,71% 62,59% 47,82% 28,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 766,85% 806,53% 2 312,42% 1 013,24% 3 259,77% 495,97% 470,95% 219,77% 127,58% 54,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...