Visa allt om V-Injekt Aktiebolag
Visa allt om V-Injekt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 535 1 474 1 202 837 980 1 146 2 083 1 061 1 068 743
Övrig omsättning - - - - - - - - 56 143
Rörelseresultat (EBIT) 252 252 223 43 -74 45 168 210 312 82
Resultat efter finansnetto 251 252 223 44 -75 43 167 210 312 81
Årets resultat 149 144 123 36 -14 30 122 150 201 81
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 214 120 0 7 14 21 28 0 0
Omsättningstillgångar 577 545 343 305 163 329 1 403 489 474 232
Tillgångar 775 759 463 305 170 343 1 424 517 474 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 432 288 165 129 193 263 291 306 104
Obeskattade reserver 191 132 65 0 0 60 60 60 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 196 110 140 41 89 1 101 166 108 128
Skulder och eget kapital 775 759 463 305 170 343 1 424 517 474 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 300 - - 0 0 0 0 240 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 325 0 318 275 323 343 465 257 40 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 90 97 86 98 111 126 76 88 112
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 50 100 150 150 0
Omsättning 1 535 1 474 1 202 837 980 1 146 2 083 1 061 1 124 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 535 1 474 1 202 837 980 573 1 042 531 534 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 390 416 361 424 227 296 167 186 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 324 313 253 50 -67 52 175 217 312 82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,14% 22,63% 43,61% -14,59% -14,49% -44,98% 96,32% -0,66% 43,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,52% 33,20% 48,16% 14,10% -43,53% 13,12% 11,80% 40,62% 65,82% 35,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,42% 17,10% 18,55% 5,14% -7,55% 3,93% 8,07% 19,79% 29,21% 11,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,56% 69,61% 71,63% 71,09% 60,82% 66,67% 53,19% 75,02% 76,50% 84,79%
Rörelsekapital/omsättning 27,62% 23,68% 19,38% 19,71% 12,45% 20,94% 14,50% 30,44% 34,27% 14,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,71% 70,48% 73,15% 54,10% 75,88% 69,16% 21,57% 64,64% 73,67% 44,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 377,12% 278,06% 231,82% 167,14% 397,56% 369,66% 127,43% 294,58% 438,89% 181,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...