Visa allt om Assberg Bilservice Aktiebolag
Visa allt om Assberg Bilservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 300 24 160 26 328 27 617 27 742 27 262 26 380 24 406 22 072 19 212
Övrig omsättning 15 1 131 132 139 139 107 96 144 175
Rörelseresultat (EBIT) 47 19 49 84 74 -30 71 38 57 45
Resultat efter finansnetto 34 2 25 60 49 -53 36 1 13 8
Årets resultat 26 1 22 60 49 -53 36 1 13 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 464 377 414 372 237 248 282 301 321
Omsättningstillgångar 1 568 1 468 1 484 1 393 1 443 1 307 1 288 1 450 1 251 1 077
Tillgångar 2 100 1 932 1 861 1 807 1 816 1 544 1 536 1 731 1 552 1 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 276 275 253 193 144 197 162 161 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 588 361 128 270 308 80 85 269 11 180
Kortfristiga skulder 1 210 1 295 1 459 1 284 1 315 1 320 1 254 1 301 1 380 1 070
Skulder och eget kapital 2 100 1 932 1 861 1 807 1 816 1 544 1 536 1 731 1 552 1 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 275 300 250 0 344 250 244 389 187 191
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 078 1 072 901 1 144 1 100 1 156 1 094 930 1 032 784
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 501 77 371 318 365 333 339 414 428 324
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 315 24 161 26 459 27 749 27 881 27 401 26 487 24 502 22 216 19 387
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 900 3 451 3 761 3 945 3 963 3 895 5 276 4 881 4 414 3 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 266 268 242 210 257 253 342 345 326 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 186 138 111 140 129 35 127 92 115 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,98% -8,23% -4,67% -0,45% 1,76% 3,34% 8,09% 10,57% 14,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,24% 0,98% 2,63% 4,65% 4,07% -1,94% 4,62% 2,20% 3,67% 3,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,23% 0,08% 0,19% 0,30% 0,27% -0,11% 0,27% 0,16% 0,26% 0,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,49% 12,64% 10,32% 9,42% 10,09% 10,20% 10,58% 11,07% 11,14% 10,14%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% 0,72% 0,09% 0,39% 0,46% -0,05% 0,13% 0,61% -0,58% 0,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,38% 14,29% 14,78% 14,00% 10,63% 9,33% 12,83% 9,36% 10,37% 10,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,68% 36,99% 33,10% 27,88% 26,92% 23,64% 25,36% 35,05% 30,51% 27,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...