Visa allt om Dryckesbolaget Gustav Vasa AB
Visa allt om Dryckesbolaget Gustav Vasa AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2006-12 *
Nettoomsättning 39 905 38 337 40 611 -
Övrig omsättning - - 353 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 606 -125 -5 263 -
Resultat efter finansnetto 1 534 -194 -5 247 -
Årets resultat 1 210 59 -3 891 -
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 37 586 40 110 42 259 -
Omsättningstillgångar 7 040 7 089 8 229 -
Tillgångar 44 626 47 199 50 488 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 642 29 832 32 283 -
Minoritetsintressen 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 6 850 7 115 9 111 -
Långfristiga skulder 3 870 4 140 1 550 -
Kortfristiga skulder 5 264 6 112 7 544 -
Skulder och eget kapital 44 626 47 199 50 488 -
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 5 079 5 183 5 633 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 1 932 1 831 1 805 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 -
Omsättning 39 905 38 337 40 964 -
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 16 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 325 2 949 2 538 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 540 465 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 151 2 583 -3 344 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,09% -5,60% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,68% -0,17% -10,29% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% -0,20% -12,79% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,69% 21,80% 21,89% -
Rörelsekapital/omsättning 4,45% 2,55% 1,69% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,18% 63,20% 63,94% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,37% 76,64% 73,21% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 074 37 244 39 738 38 215 40 601 36 604 33 545 32 222 29 791 25 296
Övrig omsättning - 2 - - 765 990 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 560 3 072 3 124 2 756 3 377 2 888 3 785 2 341 2 101 2 183
Resultat efter finansnetto 2 549 3 060 3 143 2 784 8 372 2 884 3 754 2 263 2 012 2 086
Årets resultat 3 017 2 071 2 160 1 520 6 794 2 106 2 125 683 600 764
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 448 7 596 7 685 8 208 3 389 3 086 2 029 2 563 2 391 2 094
Omsättningstillgångar 8 510 7 819 6 721 5 985 11 761 8 047 7 128 4 297 4 200 3 482
Tillgångar 16 958 15 415 14 406 14 193 15 150 11 133 9 157 6 860 6 591 5 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 292 5 375 5 703 5 943 8 023 4 829 3 563 2 068 1 805 1 566
Obeskattade reserver 4 817 4 898 4 213 3 507 2 817 1 987 1 987 1 037 717 480
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 0 0 0 0 0 0 309 831 804
Kortfristiga skulder 5 449 5 142 4 490 4 743 4 310 4 317 3 607 3 446 3 238 2 726
Skulder och eget kapital 16 958 15 415 14 406 14 193 15 150 11 133 9 157 6 860 6 591 5 576
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 034 561 596 624 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 099 4 735 5 079 5 183 5 633 3 523 2 893 2 893 2 350 1 634
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 692 1 766 1 932 1 831 1 805 1 301 924 1 228 1 119 909
Utdelning till aktieägare 2 400 2 100 2 400 2 400 3 600 3 600 840 630 420 210
Omsättning 37 074 37 246 39 738 38 215 41 366 37 594 33 545 32 222 29 791 25 296
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 12 13 16 13 11 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 119 3 724 3 312 2 940 2 538 2 816 3 050 3 222 2 979 3 162
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 650 584 540 465 451 398 472 409 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 855 3 395 3 461 3 111 3 579 3 071 3 936 2 497 2 275 2 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,46% -6,28% 3,99% -5,88% 10,92% 9,12% 4,11% 8,16% 17,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,11% 20,01% 21,85% 19,74% 55,40% 26,01% 41,37% 34,17% 31,92% 39,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,91% 8,28% 7,92% 7,33% 20,67% 7,91% 11,29% 7,27% 7,06% 8,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,90% 32,58% 29,29% 29,13% 26,09% 23,27% 24,72% 20,62% 21,06% 23,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,26% 7,19% 5,61% 3,25% 18,35% 10,19% 10,50% 2,64% 3,23% 2,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,26% 59,65% 62,40% 60,08% 66,66% 56,53% 54,90% 41,03% 35,22% 34,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,90% 102,76% 89,47% 75,48% 210,09% 134,47% 128,50% 73,62% 81,84% 76,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...