Visa allt om AB Humedia
Visa allt om AB Humedia

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 9 240 10 702 10 554 9 901 9 651 8 966 8 503 8 548 6 574 6 408
Övrig omsättning 36 522 734 644 641 595 588 586 586 586 586
Rörelseresultat (EBIT) 37 465 2 642 2 924 3 289 3 392 3 028 2 719 2 856 1 161 2 224
Resultat efter finansnetto 35 472 -291 -105 632 683 -373 111 573 -293 822
Årets resultat 38 386 2 125 100 593 656 794 261 620 -112 865
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 624 116 142 118 481 120 782 121 958 123 839 114 945 110 889 106 098 91 249
Omsättningstillgångar 9 553 11 363 9 714 7 403 6 367 4 109 10 828 1 978 2 367 3 702
Tillgångar 130 176 127 506 128 196 128 185 128 326 127 948 125 773 112 867 108 466 94 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 491 5 411 3 286 3 465 2 871 2 216 1 522 1 367 812 975
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 33 323 39 176 42 177 42 990 43 812 44 615 46 369 47 197 48 010 48 882
Långfristiga skulder 48 760 77 600 77 602 78 584 78 585 78 484 74 362 62 358 55 283 42 996
Kortfristiga skulder 4 603 5 319 5 131 3 147 3 058 2 634 3 520 1 945 4 360 2 099
Skulder och eget kapital 130 176 127 506 128 196 128 185 128 326 127 948 125 773 112 867 108 466 94 951
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 291 396 216 214 192 195 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 203 545 432 174 168 144 162 120 184 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 476 257 266 250 238 170 161 129 146 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 762 11 436 11 198 10 542 10 246 9 554 9 089 9 134 7 160 6 994
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 080 5 351 3 518 4 951 4 826 4 483 4 252 4 274 6 574 6 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 401 233 358 401 265 269 221 525 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 435 4 981 5 257 5 573 5 688 5 117 4 708 4 624 2 592 3 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,66% 1,40% 6,60% 2,59% 7,64% 5,45% -0,53% 30,03% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,88% 2,13% 2,35% 2,57% 2,65% 2,46% 2,23% 2,53% 1,07% 2,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 406,86% 25,39% 28,50% 33,33% 35,24% 35,05% 33,06% 33,47% 17,72% 34,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,23% 36,77% 37,70% 40,93% 44,04% 39,95% 37,36% 38,20% 23,81% 37,09%
Rörelsekapital/omsättning 53,57% 56,48% 43,42% 42,99% 34,29% 16,45% 85,95% 0,39% -30,32% 25,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,41% 4,24% 2,56% 2,70% 2,24% 1,73% 1,21% 1,21% 0,75% 1,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,54% 213,63% 189,32% 235,24% 208,21% 156,00% 307,61% 101,70% 54,29% 176,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -37 -44 -4 -30 -29 -19 -31 -14 -18
Resultat efter finansnetto -25 3 963 56 246 -30 291 -19 15 86 132
Årets resultat -25 4 037 63 250 55 291 -19 15 86 132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 150 2 150 150 150 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 4 150 4 175 668 605 405 628 337 356 350 190
Tillgångar 6 300 6 325 818 755 505 728 437 456 450 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 205 4 230 193 435 185 408 117 135 220 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 620 620 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 475 1 475 625 320 320 320 320 320 230 6
Skulder och eget kapital 6 300 6 325 818 755 505 728 437 456 450 290
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 305 0 278 0 0 100 150
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 0 0 0 0
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 -37 -44 -4 -30 -29 -19 -31 -14 -18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,75% 66,88% 23,59% 57,62% 36,63% 56,04% 26,77% 29,61% 48,89% 97,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,36% 283,05% 106,88% 189,06% 126,56% 196,25% 105,31% 111,25% 152,17% 3 166,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...