Visa allt om Hamatic AB
Visa allt om Hamatic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 193 4 658 5 452 5 200 6 858 7 072 7 493 8 015 7 084 8 358
Övrig omsättning - 9 - 147 - - - 335 3 4
Rörelseresultat (EBIT) -55 111 -154 85 442 -84 264 430 64 293
Resultat efter finansnetto 80 107 -689 78 504 -110 226 -652 211 519
Årets resultat 83 101 -541 115 329 1 343 -981 280 468
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 998 3 957 4 093 4 698 5 354 5 534 5 941 6 466 6 279 7 056
Omsättningstillgångar 2 840 2 698 2 679 2 929 2 720 2 418 2 040 1 778 1 401 2 534
Tillgångar 6 839 6 655 6 772 7 627 8 073 7 952 7 981 8 245 7 680 9 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 791 5 709 5 608 6 149 6 034 5 705 5 704 5 361 6 342 6 017
Obeskattade reserver 90 95 169 318 397 341 452 692 375 621
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 280 504 727 951 0 184
Kortfristiga skulder 957 852 995 1 160 1 362 1 402 1 098 1 241 963 2 768
Skulder och eget kapital 6 839 6 655 6 772 7 627 8 073 7 952 7 981 8 245 7 680 9 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 133 1 020 1 020 1 006 989 1 011 916
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 217 1 244 1 867 684 664 719 676 673 726 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 441 422 624 720 650 643 669 692 705 862
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 193 4 667 5 452 5 347 6 858 7 072 7 493 8 350 7 087 8 362
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 298 1 165 909 867 1 143 1 179 1 249 1 336 1 181 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 416 427 423 399 409 399 399 413 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 122 -19 213 814 329 789 722 410 844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,49% -14,56% 4,85% -24,18% -3,03% -5,62% -6,51% 13,14% -15,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,14% 1,73% -1,34% 1,25% 6,49% -0,98% 3,45% 5,23% 3,80% 6,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,26% 2,47% -1,67% 1,83% 7,64% -1,10% 3,67% 5,38% 4,12% 7,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,81% 60,00% 65,70% 64,92% 74,22% 72,31% 68,70% 61,19% 74,11% 73,39%
Rörelsekapital/omsättning 36,26% 39,63% 30,89% 34,02% 19,80% 14,37% 12,57% 6,70% 6,18% -2,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,70% 86,90% 84,76% 83,69% 78,37% 74,90% 75,64% 71,06% 86,09% 67,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,15% 195,42% 187,94% 171,21% 136,78% 114,76% 128,78% 80,34% 84,42% 77,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...