Visa allt om Jeansbutiken i Tranås Aktiebolag
Visa allt om Jeansbutiken i Tranås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 755 3 661 3 610 3 979 4 221 4 187 4 406 4 548 5 112 5 145
Övrig omsättning 48 - 200 - - - - - 46 -
Rörelseresultat (EBIT) 96 71 175 66 107 49 70 -218 -55 -311
Resultat efter finansnetto 54 7 112 -36 43 -42 26 -264 1 446
Årets resultat 54 7 112 -36 43 -42 26 -264 1 446
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 4 7 14 25 74 105 274 357
Omsättningstillgångar 1 185 1 213 1 198 1 208 1 278 1 175 1 098 1 035 1 006 992
Tillgångar 1 185 1 249 1 201 1 215 1 292 1 200 1 172 1 139 1 280 1 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 319 264 258 145 181 139 180 155 448 647
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 367 448 365 494 150 210 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 499 537 579 575 961 851 991 985 831 701
Skulder och eget kapital 1 185 1 249 1 201 1 215 1 292 1 200 1 172 1 139 1 280 1 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 309 308 319 301 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 582 591 535 556 652 397 410 440 455 462
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 267 242 232 237 244 262 261 301 300 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 200
Omsättning 3 803 3 661 3 810 3 979 4 221 4 187 4 406 4 548 5 158 5 145
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 878 1 831 1 805 1 990 2 111 1 396 1 469 1 516 1 704 1 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 420 388 401 449 323 330 359 360 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 75 178 73 118 65 89 -187 -24 -277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,57% 1,41% -9,27% -5,73% 0,81% -4,97% -3,12% -11,03% -0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,10% 5,68% 14,57% 5,43% 8,28% 4,08% 6,48% -16,77% 4,61% 36,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,56% 1,94% 4,85% 1,66% 2,53% 1,17% 1,72% -4,20% 1,15% 9,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,34% 47,97% 44,82% 45,69% 47,88% 46,48% 47,80% 43,21% 42,33% 39,57%
Rörelsekapital/omsättning 18,27% 18,46% 17,15% 15,91% 7,51% 7,74% 2,43% 1,10% 3,42% 5,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,92% 21,14% 21,48% 11,93% 14,01% 11,58% 15,36% 13,61% 35,00% 47,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,24% 8,75% 9,84% 10,78% 5,52% 9,40% 8,17% 9,24% 26,59% 25,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...