Visa allt om Eventura i Gävle Aktiebolag
Visa allt om Eventura i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 447 2 214 2 289 2 543 2 769 2 250 2 210 2 450 2 731 2 218
Övrig omsättning 4 1 590 67 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 220 46 417 550 15 63 316 285 23
Resultat efter finansnetto 74 222 53 434 540 2 58 331 277 11
Årets resultat 79 180 102 267 295 63 113 207 283 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 638 1 677 1 716 1 760 1 804 1 849 1 803 1 814 1 846 1 997
Omsättningstillgångar 1 321 1 399 1 323 1 459 1 293 937 987 1 173 980 746
Tillgångar 2 959 3 076 3 038 3 219 3 097 2 786 2 790 2 987 2 826 2 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 230 2 300 2 273 2 321 2 196 2 028 1 965 2 050 1 932 1 738
Obeskattade reserver 478 506 518 598 529 392 479 580 542 665
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 269 247 300 372 366 346 357 352 340
Skulder och eget kapital 2 959 3 076 3 038 3 219 3 097 2 786 2 790 2 987 2 826 2 743
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 605 668 726 726 720 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 179 1 024 1 106 1 068 337 306 259 204 199 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 371 254 271 268 270 354 369 359 476 349
Utdelning till aktieägare 525 150 153 150 142 127 0 198 89 89
Omsättning 2 451 2 215 2 879 2 610 2 796 2 250 2 210 2 450 2 731 2 218
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 489 554 572 509 692 563 553 613 683 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 322 346 269 303 332 339 322 349 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 259 90 461 596 58 100 349 436 214
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,52% -3,28% -9,99% -8,16% 23,07% 1,81% -9,80% -10,29% 23,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,53% 7,25% 1,74% 13,48% 17,79% 0,54% 2,37% 11,32% 10,12% 0,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,06% 10,07% 2,32% 17,07% 19,90% 0,67% 2,99% 13,80% 10,47% 1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,23% 86,72% 86,06% 85,49% 86,17% 86,13% 86,29% 83,84% 83,78% 80,75%
Rörelsekapital/omsättning 43,69% 51,04% 47,01% 45,58% 33,26% 25,38% 29,00% 33,31% 23,00% 18,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,96% 87,60% 88,12% 85,79% 83,50% 83,16% 83,08% 82,61% 82,17% 80,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 524,21% 520,07% 535,63% 486,33% 347,58% 256,01% 285,26% 328,57% 278,41% 219,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...