Visa allt om Ljuspunkten i Örebro AB
Visa allt om Ljuspunkten i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 970 3 321 2 891 2 875 3 942 4 995 4 522 2 436 2 799 2 296
Övrig omsättning 2 7 1 138 - 31 - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 875 41 82 111 172 167 797 -27 73 53
Resultat efter finansnetto 843 12 72 97 162 160 784 -44 65 44
Årets resultat 479 2 335 46 71 64 408 -10 25 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 199 268 333 390 424 375 211 94 138 53
Omsättningstillgångar 1 479 1 597 1 303 1 261 958 1 239 1 423 416 446 519
Tillgångar 1 678 1 865 1 637 1 650 1 383 1 614 1 634 509 583 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 652 172 820 511 515 494 530 122 162 137
Obeskattade reserver 219 0 0 365 340 285 224 0 37 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 590 0 0 0 0 0 0 14 1
Kortfristiga skulder 807 1 102 817 775 528 834 881 387 371 419
Skulder och eget kapital 1 678 1 865 1 637 1 650 1 383 1 614 1 634 509 583 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 324 324 324 298 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 733 663 511 539 350 696 437 45 18 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 294 272 222 245 277 403 290 163 157 79
Utdelning till aktieägare 400 0 350 25 50 50 100 0 30 0
Omsättning 4 972 3 328 2 892 3 013 3 942 5 026 4 522 2 436 2 802 2 296
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 3 3 4 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 657 1 107 1 446 1 438 1 314 1 665 1 131 1 218 2 799 2 296
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 319 377 405 330 492 272 259 476 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 890 106 155 176 229 210 843 17 117 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,65% 14,87% 0,56% -27,07% -21,08% 10,46% 85,63% -12,97% 21,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,15% 2,20% 5,07% 6,79% 12,44% 10,35% 48,78% -5,30% 12,52% 9,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,61% 1,23% 2,87% 3,90% 4,36% 3,34% 17,62% -1,11% 2,61% 2,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,74% 49,56% 56,80% 62,02% 58,50% 55,04% 59,75% 45,24% 47,98% 45,34%
Rörelsekapital/omsättning 13,52% 14,91% 16,81% 16,90% 10,91% 8,11% 11,99% 1,19% 2,68% 4,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,04% 9,22% 50,09% 47,27% 55,36% 43,62% 42,54% 23,97% 32,36% 25,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,27% 114,16% 117,38% 116,00% 124,05% 102,52% 123,61% 26,10% 52,83% 101,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...