Visa allt om Ängsnäs Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Ängsnäs Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 506 725 754 809 2 228 2 803 3 099 2 792 2 413 10 751
Övrig omsättning 80 136 - - 136 34 - 185 503 21
Rörelseresultat (EBIT) -76 -109 44 -109 -45 -70 294 225 716 44
Resultat efter finansnetto -75 -104 58 -78 -26 -66 358 272 824 28
Årets resultat -4 -11 75 13 77 37 279 109 302 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 432 225 274 366 1 149 1 476 1 347 553 1 370
Omsättningstillgångar 1 112 1 169 1 575 1 514 1 749 1 537 1 253 1 342 1 997 991
Tillgångar 1 500 1 601 1 800 1 787 2 115 2 687 2 729 2 689 2 551 2 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 191 1 195 1 456 1 481 1 468 1 591 1 554 1 475 1 466 1 264
Obeskattade reserver 8 79 172 210 307 439 557 557 438 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Kortfristiga skulder 301 326 171 96 341 657 619 658 647 982
Skulder och eget kapital 1 500 1 601 1 800 1 787 2 115 2 687 2 729 2 689 2 551 2 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 360 360 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 60 0 0 0 70 22 1 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 5 33 249 250 249 280 214 527
Utdelning till aktieägare 538 0 250 100 0 200 0 200 100 100
Omsättning 586 861 754 809 2 364 2 837 3 099 2 977 2 916 10 772
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 1 1 1 1 1 1 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 754 809 2 228 2 803 3 099 2 792 2 413 1 792
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 5 96 612 611 609 736 607 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 -76 93 -17 69 277 603 409 873 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,21% -3,85% -6,80% -63,69% -20,51% -9,55% 11,00% 15,71% -77,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,00% -6,50% 3,28% -4,36% -1,23% -2,46% 13,16% 10,08% 33,05% 1,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,82% -14,34% 7,82% -9,64% -1,17% -2,35% 11,58% 9,71% 34,94% 0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -8,30% -12,28% 20,29% 18,79% 37,07% 33,57% 42,08% 36,96% 44,38% 25,81%
Rörelsekapital/omsättning 160,28% 116,28% 186,21% 175,28% 63,20% 31,39% 20,46% 24,50% 55,95% 0,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,82% 78,49% 88,34% 91,54% 80,11% 71,25% 71,99% 69,77% 69,83% 53,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 369,44% 356,13% 891,81% 1 472,92% 454,25% 195,89% 202,42% 200,30% 278,36% 100,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...