Visa allt om Hudläkarna i Linköping AB
Visa allt om Hudläkarna i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 937 7 364 9 090 9 631 8 617 7 289 7 350 6 081 5 260 4 895
Övrig omsättning 89 3 332 486 276 257 231 232 225 205 196
Rörelseresultat (EBIT) 1 748 5 229 4 061 4 373 3 580 2 750 3 396 2 006 1 593 1 007
Resultat efter finansnetto 1 614 8 354 4 068 4 381 3 608 2 766 3 777 1 755 1 714 1 389
Årets resultat 1 198 7 196 7 015 2 484 2 124 1 606 2 332 837 964 927
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 20 527 17 352 16 348 11 581 9 676 7 481 4 864 4 421 3 840
Omsättningstillgångar 2 980 7 491 2 399 2 067 3 806 3 534 3 734 3 850 3 111 2 595
Tillgångar 3 301 28 018 19 750 18 415 15 388 13 210 11 216 8 713 7 532 6 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 562 22 364 14 602 8 037 6 033 8 285 7 053 5 091 4 634 4 070
Obeskattade reserver 0 0 127 5 001 4 016 3 309 2 748 2 054 1 589 1 361
Avsättningar (tkr) 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 893 3 223 3 800 4 000 0 0 0 124 188
Kortfristiga skulder 1 738 2 654 1 798 1 577 1 338 1 617 1 414 1 568 1 185 815
Skulder och eget kapital 3 301 28 018 19 750 18 415 15 388 13 210 11 216 8 713 7 532 6 435
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 553 1 002 953 913 967
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 328 1 475 1 805 1 901 1 751 1 085 559 514 583 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 631 887 1 082 1 173 1 093 1 029 982 996 962 975
Utdelning till aktieägare 400 22 000 94 450 480 375 375 370 380 400
Omsättning 7 026 10 696 9 576 9 907 8 874 7 520 7 582 6 306 5 465 5 091
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 312 1 841 1 818 1 926 1 723 1 458 1 470 1 216 1 052 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 672 612 588 641 588 560 531 514 519 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 962 5 533 4 407 4 639 3 774 2 843 3 486 2 119 1 756 1 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,80% -18,99% -5,62% 11,77% 18,22% -0,83% 20,87% 15,61% 7,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,95% 29,85% 20,64% 23,97% 23,67% 21,24% 33,87% 24,03% 23,21% 21,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,20% 113,57% 44,85% 45,83% 42,27% 38,50% 51,69% 34,44% 33,23% 28,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,63% 84,40% 89,47% 90,98% 90,40% 90,44% 95,35% 97,01% 98,23% 98,53%
Rörelsekapital/omsättning 17,90% 65,68% 6,61% 5,09% 28,64% 26,30% 31,56% 37,53% 36,62% 36,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 79,82% 74,44% 63,66% 58,44% 81,18% 80,94% 75,40% 76,71% 78,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,15% 276,79% 118,52% 121,94% 274,96% 209,83% 255,52% 245,54% 262,53% 318,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...