Visa allt om Järnhuset Järvsö AB
Visa allt om Järnhuset Järvsö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 419 10 545 10 488 9 477 9 648 9 371 8 751 8 267 8 233 7 160
Övrig omsättning 10 48 16 101 59 57 62 54 81 78
Rörelseresultat (EBIT) 559 765 687 60 822 677 646 438 532 433
Resultat efter finansnetto 690 788 722 93 801 653 593 443 515 421
Årets resultat 528 476 345 109 440 347 404 309 491 295
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 302 2 473 2 264 2 725 2 642 2 560 2 444 2 473 2 311 2 379
Omsättningstillgångar 7 465 7 212 6 853 5 616 5 804 5 573 5 289 4 771 4 773 4 327
Tillgångar 9 767 9 685 9 117 8 341 8 446 8 133 7 733 7 243 7 085 6 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 352 5 594 5 418 5 273 5 364 5 174 4 952 4 548 4 289 3 848
Obeskattade reserver 1 120 1 107 976 751 906 709 531 509 502 677
Avsättningar (tkr) 636 590 441 265 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 391 431 471 511 702 743 784 826 867
Kortfristiga skulder 5 659 2 003 1 850 1 581 1 665 1 548 1 506 1 402 1 468 1 314
Skulder och eget kapital 9 767 9 685 9 117 8 341 8 446 8 133 7 733 7 243 7 085 6 706
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 380 377 356 345 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 796 1 675 1 607 1 545 1 478 1 046 1 017 974 945 874
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 529 587 628 810 554 531 571 494 464 334
Utdelning till aktieägare 0 3 770 300 200 200 250 125 0 50 50
Omsättning 11 429 10 593 10 504 9 578 9 707 9 428 8 813 8 321 8 314 7 238
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 284 2 109 2 098 1 895 1 930 1 874 1 750 1 653 1 647 1 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 460 452 477 406 394 396 362 353 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 619 867 794 184 942 778 759 540 613 518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,29% 0,54% 10,67% -1,77% 2,96% 7,08% 5,85% 0,41% 14,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,83% 8,26% 8,08% 1,40% 9,78% 8,34% 8,35% 6,61% 7,81% 6,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,70% 7,59% 7,03% 1,23% 8,56% 7,24% 7,38% 5,79% 6,72% 6,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,57% 39,78% 40,09% 36,96% 40,30% 37,70% 39,37% 38,14% 36,86% 36,97%
Rörelsekapital/omsättning 15,82% 49,40% 47,70% 42,58% 42,90% 42,95% 43,23% 40,75% 40,14% 42,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,03% 66,67% 67,78% 69,85% 71,42% 70,04% 69,10% 67,85% 65,64% 64,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,69% 157,81% 153,30% 107,08% 103,18% 114,73% 107,37% 96,72% 99,39% 97,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...